Sprawnie zdalnie

Sprawnie zdalnie

Ze względu na stan epidemii i wprowadzone ograniczenia po raz pierwszy w historii suwalscy samorządowcy uczestniczyli on-line w sesji Rady Miejskiej. I to od razu w obradach trwających ponad cztery godziny. Trzeba przyznać, że sesja przebiegła sprawnie, znacznie sprawniej niż dzieje się to czasami w Sejmie. Jedynie niektórzy radni czasami musieli korzystać z pomocy telefonicznych połączeń. Za pośrednictwem sieci internetowej w sesji uczestniczyli też komendanci policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrektorzy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej. A to dlatego, że radni dyskutowali m.in. o suwalskich zasobach pomocy społecznej, pomocy niepełnosprawnym, stanie bezpieczeństwa w Suwałkach oraz o utworzeniu oddziałów międzynarodowych w suwalskim I LO.

Suwalski stan epidemii

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz przedstawił radnym informację z działań podjętych w związku ze stanem epidemii. Miały one charakter organizacyjny, informacyjny i finansowy. M.in. od 27 marca, na prośbę dyrektora suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego w obiekcie OSiR udostępniono 8 miejsc pobytu dla personelu szpitalnego, gdzie może on odpoczywać po pracy, nie narażając rodzin na zagrożenie. Podpisano także umowę z firmą cateringową na dostarczanie posiłków dla osób przebywających na kwarantannie. Z rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe wydano łącznie ponad pół miliona złotych, z przeznaczeniem: na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla Szpitala Wojewódzkiego (276 tys. zł), na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach (65 tys. zł), na zakup maseczek dla suwalskich seniorów oraz pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (102 400 zł), na zabezpieczenie higieniczno-sanitarne policjantów (50 tys. zł) oraz na zakup środków ochrony osobistej w suwalskim Szpitalu Psychiatrycznym (20 tys. zł).

Pomoc suwalskim przedsiębiorcom

W związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, radni na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk jednogłośnie zdecydowali o zwolnieniu z podatku od nieruchomości od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. m.in. hotelarzy, restauratorów, fryzjerów i osoby zajmujące się zabiegami kosmetycznymi oraz osoby zajmujące się organizacją imprez rozrywkowych i rekreacyjnych. Zwolnienie będzie dotyczyć wyłącznie gruntów, budynków i budowli faktycznie zajętych na prowadzenie tych działalności. Szacuje się, że z tego wsparcia może skorzystać ok. 65 przedsiębiorców. Zwolnienie z podatku od nieruchomości uzupełnia Pakiet wsparcia suwalskich przedsiębiorców.
Podczas sesji Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz przedstawił informację o podjętych dotąd działaniach zmierzających do ograniczenia negatywnych ekonomicznych skutków stanu epidemii. Do 28 kwietnia suwalscy przedsiębiorcy złożyli 282 wnioski o ulgi, umorzenia podatków lokalnych, opłat (pobieranych m.in. przez PEC i PWiK), czynszów (pobieranych m.in. przez ZBM i OSiR) lub o inną pomoc. Wszystkie te wnioski opiewają na kwotę blisko 5 mln zł. Z informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach wynika, że jest prawie 2,5 tys. bezrobotnych, czyli o 247 więcej niż na początku tego roku. Niestety są firmy, które zapowiadają większe zwolnienia grupowe. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z pożyczek i dofinansowania wynagrodzeń, które oferuje suwalski PUP w ramach rządowej tzw. Tarczy antykryzysowej (o tym więcej piszemy na str. 8).

Pieniądze dla niepełnosprawnych

Jednogłośnie radni zdecydowali o tym, na co w tym roku zostaną przeznaczone pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najwięcej z blisko 1,9 mln zł, podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie przeznaczonych na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania oraz dofinansowanie uczestnictwa niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Pomimo wzrostu o 10% przyznanych miastu pieniędzy, nie starczy ich na realizację wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych w Suwałkach.

Konkurs dla przedszkoli

Po dyskusji suwalska Rada Miejska jednogłośnie przyjęła regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert w konkursie dla niepublicznych przedszkoli, które zapewnią opiekę wszystkim dzieciom niezakwalifikowanym do suwalskich przedszkoli w tegorocznej rekrutacji. Prezydent Miasta Suwałk ogłosi taki konkurs jeszcze w maju.
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do miejskich przedszkoli. 1 377 dzieci będzie kontynuowało pobyt w przedszkolu, a o wolne miejsca ubiegało się po raz pierwszy 652 dzieci. Według stanu na 29 kwietnia dla 113 dzieci zabrakło miejsca w przedszkolach prowadzonych przez suwalski samorząd. Na rok szkolny 2020/21 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie 1 893 miejsc. Ponadto w Suwałkach jest 17 przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przedszkolny, do których uczęszcza ponad 800 dzieci.

Atrakcyjna SKM

Radni zapoznali się z informacją o programie Suwalska Karta Mieszkańca, funkcjonującym w mieście od 1 września 2018 r. Do końca marca tego roku suwalczanie zawnioskowali o wydanie 26 707 kart, w tym 17 583 kart zwykłych, 829 kart osób niepełnosprawnych, 4 541 kart rodziny wielodzietnej oraz 3 754 kart seniora. Roczny koszt funkcjonowania Suwalskiej Karty Mieszkańca w 2019 r. wyniósł szacunkowo ok. 2,3 mln zł. Najczęściej korzystano z bezpłatnych przejazdów dzieci, młodzieży i studentów (łącznie udzielono ulg na kwotę ok. 774 tys. zł) oraz ulg przy wejściach na obiekty OSiR (ulgi na ok. 480 tys. zł) oraz na imprezy organizowane przez SOK (ulgi na ok. 101,5 tys. zł). Suwalczanie często w 2019 r.
korzystali z ulg przy przyjęciach dzieci do suwalskich przedszkoli (ogółem ok. 810 tys. zł ulg) i żłobka miejskiego (ulgi warte ok. 136 tys. zł). Jednym z celów programu jest zwiększenie wszystkim mieszkańcom Suwałk dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji w placówkach zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje kultury.
Do udziału w programie zaproszono także podmioty prywatne. Według stanu na 19 lutego 2020 r. 31 przedsiębiorców włączyło się do programu i oferuje posiadaczom Suwalskiej Karty Mieszkańca co najmniej 10% ulgi w cenie za swoje usługi i towary.
Przypomnijmy, że w marcu radni wydłużyli termin ważności Suwalskiej Karty Mieszkańca z dwóch do czterech lat, od daty złożenia wniosku, przy jednoczesnym przyznawaniu seniorom nowych kart bezterminowo. Druga zmiana przewiduje ujęcie w katalogu uprawnionych do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca – osób, które będą korzystały z tzw. ulgi „Bez PIT dla młodych”. Uchwała wprowadza też bezpłatne przejazdy komunikacją miejską osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku osób ze schorzeniem narządu wzroku również ich opiekunom.

Więcej informacji o SKM na: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/dla-mieszkanca,57/suwalska-karta-mieszkanca,2574003

Będzie kąpielisko?

Radni zdecydowali, że od 1 lipca do 31 sierpnia tego roku będzie funkcjonowało kąpielisko nad Zalewem Arkadia w Suwałkach, działające zgodnie z ustawą Prawo wodne. Oznacza to, że jakość wody na tym kąpielisku będzie kontrolowana przez cały sezon oraz będzie ono miało odpowiednią infrastrukturę z ratownikami. Oczywiście o tym, czy kąpielisko będzie mogło działać, zależy od stanu epidemii koronawirusa i ewentualnie wprowadzonych ograniczeń. Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz poinformował, że z suwalskiego budżetu miejskiego zostanie sfinansowane utrzymanie po jednym ratowniku na kąpieliskach: w Krzywem i Starym Folwarku.

zalew Arkadia

Dotacje na remonty zabytków

Prawie 36 tys. zł wydano w ubiegłym roku z kasy miejskiej na dotacje do prac konserwatorskich i remontów suwalskich zabytków – tak wynika z informacji przedstawionej suwalskim radnym. Za te pieniądze:
– wykonano prace konserwatorskie przy kamiennych bazach kolumn portyku kościoła pw św. Aleksandra – dofinansowanie 18 600 zł;
– zamontowano orynnowanie w molennie przy ul. Sejneńskiej 37A – dofinansowanie 9 294 zł;
– wykonano projekt budowlany remontu dachu w budynku przy ul. Noniewicza 73 – dofinansowanie 8 000 zł.

Międzynarodowe I LO

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą utworzenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej oddziałów międzynarodowych, które pozwolą absolwentom na zdawanie międzynarodowej matury. Teraz Prezydent Miasta Suwałk może wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o utworzenie z dniem 1 września 2020 r. oddziałów międzynarodowych w I LO. Tym samym samorząd zobowiązał się do ponoszenia z dochodów własnych kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach I LO.

LO 1
W oddziale międzynarodowym będzie uczyło się 30-32 uczniów, a zajęcia dydaktyczne z nimi poprowadzić będzie 13-15 nauczycieli. W suwalskim liceum powstaną maksymalnie 2 oddziały międzynarodowe w danym roku szkolnym, począwszy od 1 września 2021 r. Za egzaminy w tych oddziałach będą płacili rodzice lub uczniowie. Za każdy zdawany przedmiot opłata wyniesie 119$, a takich egzaminów będzie sześć, co daje łączną kwotę 714$.
W czasie sesji dyrektor I LO Dorota Jabłońska stwierdziła, że decyzja o utworzeniu oddziałów międzynarodowych jest trudną, zwłaszcza teraz w czasie pandemii. Oddziały międzynarodowe podniosą koszty kształcenia. Według wyliczeń zawartych w uzasadnieniu do uchwały koszt kształcenia ucznia w oddziale ogólnodostępnym wyniesie – 10 175,03 zł, w dwujęzycznym 12 705,16 zł, a w międzynarodowym – 18 724,93 zł. Radni nie mieli wątpliwości i zagłosowali za utworzeniem oddziałów międzynarodowych. Pogratulowali też dyrektor I LO tego działania.
Suwalskie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej uzyskało już certyfikat autoryzacyjny upoważniający szkołę do prowadzenia Programu Dyplomowego (IB Diploma Programme International Baccalaureate). Uzyskany certyfikat jest efektem szczegółowego i długotrwałego procesu autoryzacyjnego.

Inne uchwały

Radni zlikwidowali V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych, które funkcjonowało jedynie „na papierze”, bo ostatni absolwenci opuścili tę szkołę przed 11 laty. Odrzucili też petycję w sprawie sposobu naliczania kosztów za odbiór śmieci oraz po dyskusji petycję inicjatorów akcji „Nie dla nowego herbu Suwałk”.
Ze względu na stan epidemii radni zmienili też termin konsultacji społecznych w sprawie zniesienia sołectw. Teraz te konsultacje zaplanowano od 3 sierpnia do 15 września 2020 roku. Rajcowie dokonali też zmian w tegorocznym budżecie miejskim.

Oświadczenia i zaproszenie

Radni: Anna Gawlińska, Mariola Karpińska, Kamil Klimek, Jarosław Schabieński, Jacek Juszkiewicz i Bogdan Bezdziecki złożyli oświadczenia m.in. w sprawie wystąpienia do spółdzielni mieszkaniowych i banków o dezynfekcję wind i bankomatów, stanu czystości Czarnej Hańczy oraz w sprawie organizacji wyborów prezydenckich i wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w czasie zdalnej pracy. Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz zaprosił na skromne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec zapowiedział, że następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się najprawdopodobniej 27 maja i też będzie przeprowadzona z wykorzystaniem łączy internetowych.

 

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.um.suwalki.pl
Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Top