Sesja Rady Miejskiej „po staremu” w Parku

Sesja Rady Miejskiej „po staremu” w Parku

Prezentujemy porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Parku Naukowo –Technologicznym przy ul. Innowacyjnej 1 w Suwałkach.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXI/2020 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2020 roku.
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 29 kwietnia 2020 roku.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. (Materiał zamieszczono w dodatkowej książeczce).
 6. Propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
 7. Informacja z realizacji w 2019 roku „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk”.
 9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2020 rok. (Materiał zamieszczono w dodatkowej książeczce).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/250/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata 2020 – 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Suwałkach oraz ustalenia Cennika opłat.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Filipowskiej w Suwałkach. (Materiał zamieszczono w dodatkowej książeczce).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze w Suwałkach. (Materiał zamieszczono w dodatkowej książeczce).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej w Suwałkach. (Materiał zamieszczono w dodatkowej książeczce).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach. (Materiał zamieszczono w dodatkowej książeczce).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. (Materiał zamieszczono w dodatkowej książeczce).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-2040. (Materiał zamieszczono w dodatkowej książeczce).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Top