Sesje: luty-marzec 2019

Plany, statut i nowy wiceprzewodniczący

25 lutego podczas IV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach radni m.in. przyjęli informację o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, określili nowe granice obwodów publicznych szkół podstawowych. Wybrali też trzeciego wiceprzewodniczącego rady, którym został Wojciech Pająk.

RADNI ODDALI HOŁD

Lutowa sesja rozpoczęła się od minuty ciszy. W ten sposób radni oddali hołd niedawno zmarłym: byłemu premierowi Janowi Olszewskiemu, Zasłużonemu dla Miasta Suwałk Januszowi Kopciałowi, byłemu proboszczowi suwalskiej konkatedry Ryszardowi Gwiazdowskiemu oraz dyrektor suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 4 Jolancie Nowakowskiej.

ZMIANY OBWODÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian granic obwodów samorządowych szkół podstawowych. Od września tego roku przestają funkcjonować gimnazja. Po decyzjach obecnego rządu i parlamentu od 1 września 2017 r. nauka w szkołach podstawowych trwa osiem lat, a zatem jest w nich uczniów więcej niż przed zmianami oświatowymi, gdy nauka w podstawówkach trwała sześć lat. Stąd wynika konieczność zmian w szkolnych obwodach i dostosowania liczby uczniów do warunków lokalowych szkół oraz zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Tak, by jak w najmniejszym stopniu odczuli skutki zmian oświatowych.

OPŁATA ZA ŚMIECI NA KONIEC KWARTAŁU

W związku z wnioskami suwalczan dotyczącymi zmiany terminów płatności za odbiór odpadów komunalnych, przygotowano projekt uchwały przyjęty przez radnych, w którym zmieniono terminy płatności z piętnastego dnia środkowego miesiąca kwartału, na piętnasty dzień ostatniego miesiąca kwartału. Po wejściu uchwały w życie od 1 kwietnia 2019 roku zapłacimy:
– za pierwszy kwartał do 15 marca – ten termin będzie obowiązywał od 2020 r.;
– za drugi kwartał do 15 czerwca; za trzeci kwartał do 15 września; za czwarty kwartał do 15 grudnia.

STATUT, RZETELNOŚĆ I CENZURA

Największą dyskusję wywołała uchwała w sprawie nadania statutu suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej. Chociaż tak naprawdę nie mówiono o samym statucie, lecz o funkcjonującym w strukturach biblioteki „DwuTygodniku Suwalskim”. Jarosław Schabieński stwierdził, że relacja ze styczniowej sesji Rady Miejskiej zamieszczona w „DTS” była nierzetelna, gdyż nie zostały omówione wszystkie propozycje bonifikat przy sprzedaży mieszkań składane przez ugrupowania i kluby radnych. Żeby do takich sytuacji nie dochodziło zaproponował wprowadzenie do statutu biblioteki zapisu o utworzeniu rady do spraw rzetelności informacji jako organu opiniodawczego analizującego rzetelność informacji przekazywanych przez „DwuTygodnik Suwalski”. Według autora poprawki, taka rada powinna składać się z ośmiu radnych powołanych przez Radę Miejską – po dwóch z każdego ugrupowania i klubu. We wniosku było jeszcze kilka innych zapisów. Uwagi do samego trybu wprowadzania zmian zgłosił Zbigniew Roman De-Mezer, zaznaczając, że był czas na wnoszenie zmian, z którego nikt jednak nie skorzystał. Ponadto dodał, że omawiana propozycja nie została zaopiniowana prawnie i nie powinna być procedowana. Do zgłoszonej propozycji odniósł się także Jacek Niedźwiedzki, przytaczając definicję kontroli publicznego przekazywania informacji, czyli dawno zapomnianej cenzury. Głos w dyskusji zabrał też były wieloletni redaktor naczelny „DwuTygodnika Suwalskiego” Stanisław Kulikowski. Stwierdził on, że propozycja ta jest sprzeczna z prawem prasowym, które dopuszcza utworzenie rady programowej jedynie przez wydawcę pisma, czyli bibliotekę. W wyniku głosowania propozycja J. Schabieńskiego została odrzucona, a uchwałę o nadaniu statutu Bibliotece przyjęto 19 głosami za, przy 3 wstrzymujących się.

POTRZEBNY CZY ZBĘDNY?

Po ubiegłorocznych wyborach wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali radni: Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości i Jacek Niedźwiedzki z ugrupowania Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Trzeci fotel zaproponowano radnym z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Na sesji reprezentujący to ugrupowanie Sławomir Sieczkowski, stwierdził, że wiceprzewodniczący i tak nic nie robią, po co więc zajmować to stanowisko. Wakat utrzymywany był aż do tej sesji. Największy klub „Łączą nas Suwałki” zaproponował na to stanowisko Wojciecha Pająka z własnego ugrupowania. W głosowaniu 16 radnych poparło kandydata, przeciwko były dwie osoby, a cztery kolejne wstrzymały się od głosu.

ZAPOWIEDŹ KOLEJNEJ SESJI

Zamykając obrady przewodniczący RM poinformował o następnej sesji, która odbędzie się 4 marca i będzie poświęcona sytuacji w suwalskim PGK. Z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wystąpili radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość i ugrupowania Mieszkańcy Suwałk.

 

„DwuTygodnik Suwalski” o sesjach Rady Miejskiej

Staramy się możliwie najpełniej informować o przebiegu i efektach posiedzeń sesyjnych suwalskiego samorządu. Pomimo tak obszernych relacji, nie sposób na 2-3 stronach drukowanego „DTS” napisać o wszystkim. W swoich materiałach z sesji RM szczególnie koncentrujemy się na informacjach, a nie wywoływaniu emocji.
Najważniejsi są dla nas suwalczanie i dlatego skupiamy się na informacjach mających realny wpływ na ich życie, czyli uchwałach przyjętych przez radnych, a dotyczących np. ulg przy zakupie mieszkań, ulg przy przekształceniach własnościowych gruntów, czy wprowadzaniu zakazu sprzedaży alkoholu nocą lub o pomocy niepełnosprawnym. Mniej istotny dla większości suwalczan jest sposób dochodzenia do tych decyzji i rozwiązania, które zostały odrzucone i nie mają żadnego wpływu na ich życie. Zainteresowani takimi szczegółami mogą:
– obejrzeć relację online z sesji na stronie internetowej www.um.suwalki.pl;
– zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl;
– uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach.
Po zmianach jakie wprowadzili posłowie i senatorowie, od obecnej kadencji samorządu nie publikujemy interpelacji i zapytań radnych i odpowiedzi na nie. Najzwyczajniej w świecie są one zbyt obszerne i trzeba byłoby dokonywać skrótów, które mogłyby wywoływać wątpliwości. Zgodnie z wymogiem prawa od początku bieżącej kadencji samorządu interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl
Redaktor naczelny: Jarosław Filipowicz

 

 

Sesja o kierowcach i komunikacji miejskiej

Piąta sesja Rady Miejskiej w Suwałkach odbyła się 4 marca. Jej zasadniczy temat to informacja dotycząca funkcjonowania oraz polityki kadrowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Suwałkach.
Całą działalność suwalskiej spółki PGK omówił jej prezes Eugeniusz Dariusz Przybysz.
– Jako spółka nie jesteśmy nastawieni na zysk (…) Ważna jest wiarygodność całej spółki w oczach suwalczan– powiedział prezes E. D. Przybysz.
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk Łukasz Kurzyna poinformował o przebiegu protestu kierowców suwalskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej, który jest częścią PGK. Mówił też o rozmowach prowadzonych w tej sprawie z przedstawicielami pracowników ZKM.
– Nie zamierzamy prywatyzować komunikacji miejskiej w Suwałkach. Chcemy jedynie optymalizować koszty funkcjonowania suwalskiej komunikacji miejskiej – stwierdził zastępca prezydenta Ł. Kurzyna.
W dyskusji o funkcjonowaniu i polityce kadrowej w suwalskim PGK wzięli udział: Zdzisław Koncewicz, Mariola Karpińska, Sławomir Sieczkowski, Anna Maria Gawlińska, Bogdan Bezdziecki, Jacek Juszkiewicz i Wojciech Pająk.
Radni mówili m.in. o: planowanych zwolnieniach kierowców, wyłonieniu podwykonawcy, który obsługuje część połączeń suwalskiej komunikacji miejskiej. Zainteresowała ich też sytuacja finansowa suwalskiego ZKM i całego PGK oraz wysokość wynagrodzeń całej załogi w porównaniu z innymi miastami. Radni pytali też o liczebność i działalność zakładowych organizacji związkowych. Nagrania z sesji zostaną opublikowane na stronie: bip.um.suwalki.pl

W imieniu związkowców głos zabrał Zdzisław Wasilewski, który krytycznie ocenił sposób wyłonienia firmy obsługującej od 1 marca część połączeń komunikacji miejskiej w Suwałkach. Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej – mówił też o wątpliwościach dotyczących sposobu oceny pracowników, którzy mogą stracić pracę w PGK.
W czasie sesji dużo mówiło się o problemach kierowców oraz całej spółki, ale zabrakło głosu najważniejszego czyli suwalczan korzystających z usług suwalskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej. Wielokrotnie czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” zgłaszali uwagi dotyczące rozkładów jazdy czy sposobu jazdy kierowców suwalskich empeków. Pisaliśmy o tym w połowie ubiegłego roku. Do sprawy wrócimy.

Top