Sesja bez przewodniczącego

Sesja bez przewodniczącego

XIX sesja Rady Miejskiej w Suwałkach wciąż trwa. W środę radni przerwali sesję po dwóch nieudanych próbach wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

 Po rezygnacji z funkcji w Radzie Miejskiej przez poprzednią przewodniczącą Jadwigę Mariolę Szczypiń, która wybrała pracę na stanowisku Podlaskiego Kuratora Oświaty, pojawiła się konieczność wyboru nowego przewodniczącego Rady Miejskiej. O to stanowisko ubiegali się: Dorota Anna Jabłońska (zgłoszona przez klub PiS) i Zdzisław Przełomiec (zgłoszony przez klub „Łączą nas Suwałki”). W pierwszym głosowaniu D. A. Jabłońska otrzymała 11 głosów, a Z. Przełomiec otrzymał 10 głosów i 1 wstrzymujący się. Do wyboru potrzebnych było 12 głosów. W drugim głosowaniu D. A. Jabłońska otrzymała 10 głosów, a Z. Przełomiec 11 i 1 wstrzymujący się. Po drugim głosowaniu radni przerwali sesję do piątku (29.04) do godz. 16.00. Wcześniej radni byli dużo bardziej zgodni. Poza jedną, wszystkie uchwały przyjęli jednogłośnie.

 

„Aktywny senior”

Radni przyjęli Program „Aktywny Senior”. Program to system ulg i rabatów na towary i usługi oferowane przez instytucje kultury, rekreacji, sportu i przedsiębiorców prywatnych.

Obecnie miejskie instytucje oferują ulgi dla seniorów:

– 50% ulgi w komunikacji miejskiej, w tym bezpłatne przejazdy dla osób powyżej 70 lat,

– ulgi na bilety wstępu do aquaparku i pływalni przy ul. Wojska Polskiego (promocja obejmuje dotychczasowe „Czwartki seniora” rozszerzone o ulgowe wejścia w poniedziałki w godzinach 6-8 w aquaparku, a w pływalni przy ul. Woj. Polskiego promocja polega na ulgowym wstępie we wtorki i środy w godzinach 6.10–7.45 oraz 17.50-19.25 – w cenie 4,50 zł/95min),

– ulgi na bilety wstępu do SOK na wybrane wydarzenia kulturalne organizowane przez SOK oraz ulgi proponowane w ramach cyklu „ Środy seniora w SOK”,

– ulgowe bilety wstępu dla osób w wieku powyżej 65 lat, emerytów, rencistów do Muzeum Okręgowego,

– bezpłatne, cykliczne zajęcia w MIDICENTRUM Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej.

Przewodnicząca Rady Seniorów Jadwiga Sowulewska zaproponowała, żeby przedsiębiorcy prywatni, którzy przystąpią do programu „Aktywny Senior”, mogli oznaczyć swoje firmy specjalna naklejką.

 

Młodzieżowa Rada

Radni powołali Młodzieżową Radę Miasta Suwałki. Jest to finał inicjatywy suwalskiej młodzieży, która w 2015 r. wystąpiła z taką propozycją. W skład Młodzieżowej Rady wchodzą uczniowie szkół podgimnazjalnych. Sesje Młodzieżowej Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Rada zajmie się m.in. przedstawianiem opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec suwalskiego samorządu, reprezentowaniem suwalskiej młodzieży na forum krajowym i międzynarodowym oraz inicjowaniem i promowaniem działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym. Za tą decyzję radnym i prezydentowi Suwałk podziękowała przedstawicielka grupy inicjatywnej Justyna Toczyłowska.

 

Włączanie CKP nie jednogłośne

Jedyną uchwałą, którą na XIX sesji radni przyjęli nie jednogłośnie była decyzja w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego do Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego. Uzasadniając swoją propozycję prezydent Czesław Renkiewicz mówił o potrzebie wzmocnienia szkolnictwa zawodowego i niemożliwości utrzymywania dotychczasowego stanu organizacyjnego CKP, bo to stanowi realną groźbę utraty pracy od września dla dziesięciu pracowników tego Centrum. Prezydent zadeklarował, że podejmie wszelkie działania, żeby wszystkim pracownikom CKP zapewnić pracę po włączeniu do ZSz nr 6. Nauczyciele mogą znaleźć pracę w tym Zespole bądź w Zespole Szkół Technicznych. Pracownikom administracji i obsługi też będzie proponowana praca w suwalskich szkołach.

Zastępca prezydenta Ewa Sidorek poinformowała, że chętni pracownicy CKP będą mieli pierwszeństwo przy zatrudnieniu w nowopowstałym Żłobku Miejskim przy ul. Kamedulskiej.

Irena Schabieńska z PiS zaniepokoiła się brakiem, w jej ocenie, konsultacji z pracownikami CKP. E. Sidorek nie zgodziła się z tym stwierdzeniem. Wyliczyła szereg spotkań, które odbyły się w tej sprawie. Andrzej Łuczaj z PiS zwrócił uwagę na problem właściwego podziału branż zawodowych pomiędzy ZSz nr 6 i ZST. Również w tej sprawie zastępca prezydenta zadeklarowała wolę konsultacji z pracownikami obu szkół. Prezydent w podsumowaniu dyskusji stwierdził, że nie włączenie CKP do ZSz nr 6 spowoduje to, że Centrum będzie wykluczone z możliwości pozyskania pieniędzy z funduszy zewnętrznych na modernizację swojej bazy dydaktycznej. Po ożywionej dłuższej dyskusji 14 radnych głosowało za włączeniem CKP do ZSz nr 6, a 8 radnych z PiS (radny Grzegorz Gorlo był nieobecny na sesji) wstrzymało się od głosu.

 

Dotacje na zabytki

Radni przyznali dotacje na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Suwałk w 2016 r. Przyznano dotacje na:

– molennę przy ul. Sejneńskiej 37A – kwota 40 000. zł,

– budynek przy ul. T. Kościuszki 98 – kwota 20 000. zł,

– budynek przy ul. Wigierskiej 11 z oficyną ul. Wigierska 9 – kwota 30 600 zł,

– budynek przy ul. W. Gałaja 24 – kwota 20 000 zł,

– kaplicę cmentarną przy ul. Bakałarzewskiej – kwota 20 000 zł,

– budynek przy ul. W. Gałaja 43 – kwota 2 400 zł,

– kościół ewangelicko-augsburski przy ul. T. Kościuszki 12 – kwota 17 000 zł,

– kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Wojska Polskiego 34 – kwota 50 000 zł.

 

Będzie Budżet Obywatelski w 2017 r.

Radni postanowili, że w przyszłym roku ponownie będą realizowane w Suwałkach inwestycje w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Proponuje się na ten cel 2 mln zł.

 

Strategia promocji, kąpielisko i inne

Radni przyjęli Strategię Promocji Suwałk do 2020 roku, w której logo i hasło promocyjne pozostają bez zmian. Ma pojawić się za to nowa impreza masowa – festyn rodzinny w styczniu. W tym roku, tak jak od kilku lat, powstanie kąpielisko „Arkadia” na zalewie Arkadia spełniające wymogi prawa wodnego. W ubiegłym roku było to jedyne takie kąpielisko w podlaskiem. Radni ustali też tryb powoływania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego której kadencja została wydłużona z dwóch do trzech lat. Ponadto suwalska Rada uchwaliła m.in. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej do 2018 r., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Reja i Szpitalną, zmiany w budżecie miejskim i oceniła zasoby pomocy społecznej za 2015 r.

Top