Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 33787/2 o powierzchni 0,7604 ha – położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00009849/9. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka nr 33787/2 oddana jest w dzierżawę na cele rolnicze do dnia 30 września 2022 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Na działce zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępniania wejścia na grunt w przypadku jej awarii bądź konserwacji. Działka o numerze geodezyjnm 33787/2 zawiera się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 16MNU – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/160/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2019 roku.

Cena wywoławcza: 662 970 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

Wadium: 66 300 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 maja 2021 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 05 maja 2021 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

61/2021

Top