Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 24624/2 o powierzchni 1,8008 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej 30, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SU1S/00020008/5, zabudowanej budynkami murowanymi: dydaktyczno-warsztatowym, budynkiem garażowym, budynkiem gospodarczym, budynkiem magazynowym oraz budynkiem trafostacji. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowo – produkcyjnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/489/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 roku. Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa, ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej, energetyczna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci ciepłowniczej – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, a w tym na prawie swobodnego dostępu – dojścia i dojazdu tj. korzystania przez PEC w Suwałkach z nieruchomości wyżej opisanej, w celu naprawy, remontu, konserwacji i modernizacji oraz rozbudowy istniejących na nieruchomości urządzeń służących do przesyłu energii cieplnej. Zobowiązany będzie również do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych, w szczególności powstrzymywania się od dokonywania w odległości 2,0 m od krawędzi kanału ciepłowniczego jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów głęboko korzeniących się oraz lokalizowania obiektów w sposób trwale związany z gruntem, jak również innych działań lub zaniechań, które mogłyby spowodować uszkodzenie urządzeń przesyłowych. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć ciepłownicza kanałowa o średnicy 2xdn65 mm i długości 21,70 mb. Ponadto Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci wodociągowej – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o., polegającej na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci sieci wodociągowej oraz polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy sieci wodociągowej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników PWiK Sp. z o.o. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, Nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Cena wywoławcza: 2 500 000 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Wadium: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 1100w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 24 listopada 2020 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

211/2020

Top