Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:

  1. oznaczona działkami nr 33915/36 i 33920/23 o łącznej powierzchni 0,1051 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa. Działka nr 33915/36 o powierzchni 0,0641 ha wchodzi w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7, natomiast działka nr 33920/23 o powierzchni 0,0410 ha wchodzi w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą SU1S/00007957/5. Działki o łącznej powierzchni 0,1051 ha przeznaczone są do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 14 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 14 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.

Cena wywoławcza: 119 000 zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych).

Wadium: 11 900 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych).

  1. oznaczona działką nr 33920/22 o powierzchni 0,0956 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00007957/5. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 14 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 14 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.

Cena wywoławcza: 108 000 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy złotych).

Wadium: 10 800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych).

  1. oznaczona działką nr 33920/21 o powierzchni 0,0956 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00007957/5. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 14 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 14 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.

Cena wywoławcza: 108 000 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy złotych).

Wadium: 10 810 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset dziesięć złotych).

  1. oznaczona działką nr 33920/20 o powierzchni 0,0957 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00007957/5. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 14 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 14 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan. (słownie: sto osiem tysięcy złotych),

Cena wywoławcza: 108 000 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy złotych).

Wadium: 10 820 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).

  1. oznaczona działką nr 33920/19 o powierzchni 0,0957 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Bolesława Prusa, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00007957/5. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na planie 14 KDW. Obecnie wydzielona geodezyjnie droga wewnętrzna 14 KDW jest nie urządzona, uzbrojona w sieć wod-kan.

Cena wywoławcza: 108 000 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy złotych).

Wadium: 10 830 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 26.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 25 czerwca 2020 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, telefon (87) 562-81-41.

115/2020

Top