Prezydent apeluje o udział w konsultacjach

Prezydent apeluje o udział w konsultacjach

2 września Rada Miejska w Suwałkach przyjęła stanowisko w sprawie konieczności przebudowy odcinka drogi pomiędzy Białymstokiem i Augustowem oraz włączenia go do Programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). W ślad za tym stanowiskiem, zwracam się z apelem do instytucji, organizacji, przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych ww. Programu.
Do 17 września można zgłaszać uwagi do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w tym i dotyczącej drogi ekspresowej Białystok-Augustów. Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:
pobrać formularz ze strony Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-projektu-rzadowego-programu-budowy-drog-krajowych-do-2030-r-z-perspektywa-do-2033-r
i zgłosić uwagi na formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl
– na formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
– na formularzu składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon.-pt. w godzinach 9.30-16.00.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane.
Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z ww. informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.
Jednocześnie w terminie do dnia 24 września firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z upoważnienia GDDKiA prowadzi konsultacje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.
Uwagi można zgłaszać za pomocą ankiet umieszczonych na stronie projektu: http://s16-elk-knyszyn.pl w terminie do dnia 24.09.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@s16-elk-knyszyn.pl lub pocztą na adres firmy: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach publikuję treść moich uwag złożonych do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz uwag złożonych w ramach konsultacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn. Treść tych dokumentów jest do wykorzystania.
Zachęcam Państwa do udziału w tych konsultacjach.

Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz

Top