Nie planuje się przebudowy

Nie planuje się przebudowy

Suwalski ratusz wydał komunikat wyjaśniający w sprawie fake newsa na temat rzekomej przebudowy ul. Wigierskiej. Oto jego treść ze strony Urzędu Miejskiego:

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei suwalskiej ulicy Wigierskiej oraz zaniepokojeniem jej mieszkańców, co do przyszłości ich domów, Urząd Miejski w Suwałkach informuje, iż Prezydent Suwałk nie planuje inwestycji związanych z przebudową ul. Wigierskiej, w tym jej poszerzenia ani innych działań na terenie objętym projektem planu.

Miasto Suwałki nie dysponuje również żadnymi informacjami o planach deweloperów, co do tego terenu. Procedowany plan miejscowy daje właścicielom nieruchomości możliwość zmiany zabudowy ich działek. Nie nakłada na nich obowiązku ani wyburzeń, ani budowy nowych obiektów. Tylko od ich woli i decyzji będzie zależało, czy dojdzie na tym terenie do jakichkolwiek zmian w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
Procedowany obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy wyłącznie północnej pierzei ulicy Wigierskiej na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Utrata i nie obejmuje swym zakresem pasa drogowego ulicy Wigierskiej. Procedura planu wszczęta została na wniosek jednego z właścicieli nieruchomości i ma na celu umożliwienie mu realizacji więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Plan ten w istotny sposób nie zmienia ustaleń obecnie obowiązującego planu miejscowego.

Top