Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców

Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców

Różne badania i sondaże przeprowadzone w Polsce po wprowadzeniu stanu epidemii pokazują, że Polacy boją się skutków ekonomicznych epidemii, co najmniej tak samo jak utraty zdrowia. Najbardziej boimy się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce oraz wzrostu bezrobocia. Nic dziwnego, że władze publiczne w naszym kraju przygotowują różne propozycje na osłabienie negatywnych skutków dla naszej gospodarki i wprowadzonych ograniczeń związanych z epidemią. Tak jest też w Suwałkach.

Miejski pakiet wsparcia

Suwalscy przedsiębiorcy chcą skorzystać z ulg i zwolnień jakie zaproponował prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz w ramach Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców. Dotąd do suwalskiego Urzędu Miejskiego wpłynęło blisko 40 wniosków na łączną kwotę prawie 4,5 mln zł.
– Pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach szczegółowo weryfikują wnioski złożone przez przedsiębiorców. Jest to absolutnym priorytetem – poinformował prezydent Cz. Renkiewicz – Ponadto już na najbliższej Sesji Rady Miejskiej zaproponuję Radnym Rady Miejskiej w Suwałkach przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców. Chodzi tu głównie o hotele i pensjonaty, restauracje czy sale bankietowe oraz salony fryzjerskie – dodał Prezydent Miasta Suwałk.
Projekt uchwały przewiduje zwolnienie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, będących własnością przedsiębiorców prowadzących działalność we wskazanym w uchwale zakresie. Zwolnienie dotyczyć będzie wyłącznie gruntów, budynków i budowli faktycznie zajętych na prowadzenie wskazanych rodzajów działalności. Szacuje się, że pomocą może zostać objętych około 50 podmiotów, a łączna kwota zwolnienia z podatku za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. wyniesie ponad 300 tys. zł.
Więcej informacji o Pakiecie Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców można znaleźć na stronie internetowej suwalskiego Urzędu Miejskiego: www.um.suwalki.pl
Poniżej kilka dodatkowych informacji:
Czy pytania dotyczące wszystkich instrumentów wsparcia Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców należy kierować do suwalskiego Urzędu Miejskiego?

Na stronie internetowej przy każdej zakładce dotyczącej danego instrumentu wsparcia zamieszczono informację z danymi kontaktowymi do jednostki właściwej. Urzędnicy starają się na bieżąco uzupełniać zamieszczone informacje o dane zasygnalizowane przez przedsiębiorców, a także usuwać ewentualne niezgodności. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych: Marcin Bonisławski
– Naczelnik Wydziału, tel. 87 562-81-35, mbonislawski@um.suwalki.pl; Emil Sieńko – Inspektor, tel. 87 562-81-30, esienko@um.suwalki.pl
W jaki sposób należy składać dokumenty przy ubieganiu się o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności podatkowej?

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć:
1) w skrzynce w holu Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1, lub
2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, lub
3) przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą
ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym http://esp.um.suwalki.pl/
Czy można osobiście umówić się na spotkanie w sprawie / przyjść do urzędu w swoich sprawach – jakie są teraz procedury w tym zakresie?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miejski i instytucje miejskie od 16 marca 2020 r. wprowadziły ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Pełna informacja w zakresie znajduje się pod linkiem: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/od-czwartku-2-kwietnia-kolejne-zmiany-w-funkcjonowaniu-urzedu-miejskiego-w-suwalkach,2582741
Czy przedsiębiorcom wynajmującym lokal od ZBM-u przysługuje zwolnienie z czynszu w przypadku zawieszenia działalności? Co w takiej sytuacji z opłatami za media?

W ramach pakietu przysługiwać będzie zwolnienie z czynszu w przypadku zawieszenia działalności w systemie CEIDG. W takiej sytuacji zwolnienie z czynszu będzie przysługiwać za okres zawieszenia działalności, tj. od dnia jej zawieszenia do końca stanu epidemii. Stosowna procedura wraz ze wzorem wniosku znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego, w zakładce: Dla przedsiębiorcy/Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców na czas pandemii koronawirusa COVID-19/ulgi dotyczące czynszu za wynajem lokali użytkowych miasta i spółki ZBM TBS.
Pełna informacja w zakresie znajduje się pod linkiem: https://um.suwalki.pl/inwestor/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebiorcow-na-czas-pandemii-koronawirusa-covid-19,4199/ulgi-dotyczace-czynszu-za-wynajem-lokali-uzytkowych-miasta-i-spolki-zbm-tbs,2582726
Wnioski dotyczące opłat za media w okresie stanu epidemii będą rozpatrywane przez spółki komunalne (PEC Sp. z o.o., PWiK Sp.
z o.o.). Stosowne procedury wraz ze wzorem wniosku znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego, w zakładce: Dla przedsiębiorcy/Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców na czas pandemii koronawirusa COVID-19/Ulgi w opłatach za dostarczanie ciepła, wody i odprowadzenie ścieków.
Pełna informacja w zakresie znajduje się pod linkiem: https://um.suwalki.pl/inwestor/pakiet-wsparcia-suwalskich-przedsiebirocow-na-czas-pandemii-koronawirusa-covid-19,4199/ulgi-w-oplatach-za-dostarczanie-ciepla-wody-i-odprowadzanie-sciekow,2582728
W przypadku opłat za energię elektryczną/gaz należy się zwrócić bezpośrednio do dostawców (PGE Obrót S.A. Biuro Obsługi Klienta Suwałki, ul. Piaskowa 1, tel. 42 222 22 22, PGNiG Punkt Obsługi Klienta, ul. Innowacyjna 1, Park Naukowo-Technologiczny, tel. 22 515 15 15).
Co z ulgami dla podmiotów prowadzących działalność w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji?

Wnioski podmiotów prowadzących działalność w obiektach OSiR należy kierować bezpośrednio do OSiR
w Suwałkach. Kontakt: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2; tel. 87 566-32-82; fax: 87 563-18-56,
sekretariat@osir.suwalki.pl
Czy pakiet wsparcia to część „tarczy antykryzysowej”?

Są to dwa oddzielne mechanizmy pomocowe. Rozwiązania przyjęte w ramach pakietu przez Miasto Suwałki będą na bieżąco aktualizowane i harmonizowane z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa), która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020 roku.

 

—***—***—

Rządowa Tarcza Antykryzysowa

W celu złagodzenia negatywnych skutków stanu epidemii jakie powoduje ona dla przedsiębiorców i firm, rząd opracował tzw. tarczę antykryzysową. W jej ramach, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pomoc przedsiębiorcom suwalski Powiatowy Urząd Pracy otrzymał prawie 13 mln złotych.
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jak poinformował suwalski starosta Witold Kowalewski, już od 1 kwietnia wpływają do suwalskiego PUP wnioski o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Uproszczone do minimum procedury aplikowania o pomoc, a także rozpatrywania samych wniosków przez urzędników sprawiły, że już 2 kwietnia pierwsi wnioskodawcy otrzymali pomoc w wysokości po 5 tys. zł. Na realizację pożyczek suwalski PUP ma ponad 2 mln zł. W razie potrzeby kwota ta może być zwiększona.
Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, którzy borykają się z trudnościami finansowymi w związku z wystąpieniem COVID-19 w każdej chwili mogą aplikować o pożyczkę. Pożyczka jest jednorazowa, a jej wysokość nie może przekroczyć 5 tys. zł. Warto zaznaczyć, że pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku. Wszelkie potrzebne informacje na temat warunków udzielania pożyczki zawarte są na stronie internetowej PUP https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Dofinansowanie wynagrodzeń i samozatrudnionych

Druga forma pomocy, na którą decyzją MRPiPS suwalski PUP otrzymał prawie 11 mln zł realizowana jest od dnia 15 kwietnia 2020 roku. Są to dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
W ramach tej pomocy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o częściowe dofinansowanie do wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość pomocy uzależniona jest od spadku obrotów, który jest tutaj rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Wszelkie potrzebne informacje na temat warunków otrzymania dofinansowania zawarte są na stronie internetowej PUP https://suwalki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
Mikroprzedsięborcy zatrudniający do 9 osób, w razie konieczności mogą aplikować o obie formy pomocy oferowane przez urząd. Od początku realizacji tarczy antykryzysowej do PUP wpłynęło ponad 320 wniosków o pomoc. Przydatne informacje odnośnie tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronach internetowych: www.suwalki.praca.gov.pl; www.praca.gov.pl; www.gov.pl

Top