OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 1566) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVI/444/2017 z dnia 25 września 2017 r., zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.04.2018 r. do 21.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600 w pozostałe dni od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 14.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od 900 do 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2018 r.

106/2018

Top