OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Suwałk

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LI/626/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16‑400 Suwałki w terminie do dnia 2 stycznia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

268/2018

Top