OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19.11.2015 r. znak: I.7011.18.40.2014.2015.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic Hugo Kołłątaja z sięgaczem, Pięknej i Ogrodowej w Suwałkach w zakresie  robót  budowlanych  obejmujących:

1) rozbudowę ul. Hugo Kołłątaja z sięgaczem (od ul. Ogrodowej do ul. Pięknej) (droga powiatowa  nr 2443B)

– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbudową ww. ulicy,

– budowę nowej jezdni  ulicy H. Kołłątaja o szer. 6,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego  i sięgacza o szer. 5,5 m o nawierzchni  z kostki betonowej, na obciążenie  ruchem KR-2,

– budowę obustronnych chodników na ww. ulicach,

– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów indywidualnych,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 9 latarni oświetleniowych,

– budowę kanału technologicznego w ul. H. Kołłątaja,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablowej SN-20kV, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

– budowę niekolizyjnego odcinka sieci wodociągowej z odgałęzieniami i przeniesieniem hydrantu oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej na działkę nr 30323,

– przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych,

– budowę nowej napowietrznej linii energetycznej na skrzyżowaniu ul. H. Kołłątaja z ul. Piękną,

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

 

2) rozbudowę ul. Pięknej (droga powiatowa nr 2471B):

– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbudową ww. ulicy,

– budowę nowej jezdni (od ul. H. Kołłątaja do ul. S. Staszica) o szer. 5,5 m i nawierzchni z kostki betonowej na obciążenie ruchem KR2 oraz (od ul. S. Staszica do ul. Ogrodowej)  o szer. 7,0 m o nawierzchni  z  betonu asfaltowego na obciążenie  ruchem KR3,

– budowę chodnika (południowa strona ulicy) na odcinku od ul. H. Kołłątaja do ul. S. Staszica,

– budowę chodnika (północna strona ulicy) i ciągu pieszo-rowerowego (południowa strona ulicy) na odcinku od ul. S. Staszica do ul. Ogrodowej,

– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów indywidualnych,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 13 latarni oświetleniowych wraz z zasilaniem energetycznym,

– budowę kanału technologicznego,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablowej SN-20kV, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

– budowę niekolizyjnego odcinka linii kablowej nN (strona północna ulicy), od ujęcia wody (działka nr geod. 30373/1) do skrzyżowania z ul. H. Kołłątaja,

– budowę niekolizyjnych odcinków napowietrznej linii energetycznej od skrzyżowania z ul. S. Staszica do ul. Ogrodowej (strona południowa ulicy) wraz z zasilaniem ze stacji ST 10-1075,

– budowę uzupełniających odgałęzień sieci wodociągowej z przestawieniem hydrantów p.poż.,

– przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych,

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

 

3) rozbudowę ul. Ogrodowej (droga powiatowa nr 2464B) (od ul. Pięknej do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych)

– rozbiórkę elementów komunikacyjnych oraz istniejącego uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbudową ww. ulicy,

– budowę nowej jezdni o szer. 9,0 (skrzyżowanie z ul. Piękną) i 7,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR3,

– budowę chodnika (zachodnia strona ulicy) i ciągu pieszo-rowerowego (wschodnia strona ulicy),

– budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów indywidualnych,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 15 latarni oświetleniowych,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, osadnikiem i separatorem na wylocie,

– budowę niekolizyjnych odcinków linii kablowych SN-20kV i nN-0,4 kV, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

– przełożenie kolidujących kablowych przyłączy energetycznych z dostosowaniem ich długości i przestawieniem ZKP,

– budowę uzupełniających odgałęzień  sieci wodociągowej z przestawieniem hydrantów p.poż.,

– budowę uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowę kablowej linii energetycznej  na skrzyżowaniu ul. Pięknej z ul. Ogrodową,

– przebudowę kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych,

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanymi pasami drogowymi ww. dróg powiatowych (czasowe zajęcie) w zakresie:

 • budowy i przebudowy innych dróg publicznych:
 1. dowiązanie wysokościowe projektowanego chodnika na ul. Kołłątaja z istniejącym chodnikiem na ul. Ogrodowej, na działce nr 30442,
 2. zmiana łuku na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja z drogą dojazdową (strona północna) na działce nr geod. 30323,
 3. dowiązanie wysokościowe projektowanych, na ul. Pięknej, nawierzchni chodnika, jezdni i ciągu pieszo-rowerowego z istniejącą nawierzchnią na ul. S. Staszica wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania (działki nr geod. 30557, 30597)
 • budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
 1. budowa niekolizyjnego odcinka kablowej linii energetycznej SN (działka nr geod. 30442)
 2. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (wyprowadzenie w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną) na działce nr geod. 30323,
 3. budowa przykanalika sieci kanalizacji deszczowej (działka nr geod. 30557-ul. S. Staszica),
 4. rozbiórka istniejących kabli energetycznych i budową niekolizyjnych kablowych linii energetycznych z wymianą szafki oświetleniowej i złącza kontrolno-pomiarowego (działka nr geod. 30376),
 5. budowa kablowych linii energetycznych, na działce nr geod. 30376/5 (po podziale 30376/9),
 6. dostosowanie napowietrznych przyłączy energetycznych na działkach nr geod. 30572, 30573, 30575, 30576, 30577, 30372/1 (po podziale 30372/4), 30372/2 (po podziale 30372/6), 30371 (po podziale 30371/2), 30369/1 (po podziale 30369/3),
 7. budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu koryta rzeki Czarna Hańcza (działka nr 20918/6),
 8. wykonanie kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, na działce nr geod. 30351,
 9. budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działce nr geod. 30391 (po podziale 30391/2).

 

Przedmiotowa  inwestycja planowana jest do realizacji na:

– działkach stanowiących pas drogowy nw. dróg powiatowych o nr:

30410, 34581, 30357 (działki pasa drogowego ul. H. Kołłątaja), 30424/1, 30423, 30429/1 (sięgacz ul. H. Kołłątaja), 30374 (pas drogowy ul. Pięknej), 30580, 30596/1, 30393, 30383, 30378, 30382 (pas drogowy ul. Ogrodowej) – obręb 003 Suwałki,

– działkach  stanowiących  teren  do czasowego zajęcia, niezbędny  podczas  realizacji  inwestycji, o nr:

30442, 30323, 30557, 30597, 30376/1, 30376/5 (po podziale 30376/9), 30572, 30573, 30575, 30576, 30577, 30372/1 (po podziale 30372/4), 30372/2 (po podziale 30372/6), 30371 (po podziale 30371/2), 30369/1 (po podziale 30369/3), 30351, 30391 (po podziale 30391/2), 20918/6 (obręb 003, Miasto Suwałki).

– działkach w całości przeznaczonych  do przejęcia  pod projektowaną rozbudowę nw. dróg powiatowych  o nr:

30373/2 (ul. Piękna), 30579/1, 30360/14, 30360/12, 30354/5, 30354/3 (ul. Ogrodowa) – obręb 003, Miasto Suwałki.

– działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy dróg powiatowych:

Obręb 3 Suwałki

 1. działka nr 30326 dzielona na działki: 30326/1 o pow. 0,0029ha (przeznaczona pod drogę) i 30326/2 o pow. 0,1766ha (w dotychczasowym władaniu),
 2. działka nr 30327/2 dzielona na działki: 30327/3 o pow. 0,0004ha (przeznaczona pod drogę) i 30327/4 o pow. 0,1208ha (w dotychczasowym władaniu),
 3. działka nr 30327/1 dzielona na działki: 30327/5 o pow. 0,0017ha (przeznaczona pod drogę) i 30327/6 o pow. 0,0799ha (w dotychczasowym władaniu),
 4. działka nr 30328/4 dzielona na działki: 30328/6 o pow. 0,0035ha (przeznaczona pod drogę) i 30328/7 o pow. 0,0791ha (w dotychczasowym władaniu),
 5. działka nr 30328/5 dzielona na działki: 30328/8 o pow. 0,0007ha (przeznaczona pod drogę) i 30328/9 o pow. 0,0239ha (w dotychczasowym władaniu),
 6. działka nr 30328/1 dzielona na działki: 30328/10 o pow. 0,0082ha (przeznaczona pod drogę) i 30328/11 o pow. 0,1685ha (w dotychczasowym władaniu),
 7. działka nr 30333 dzielona na działki: 30333/1 o pow. 0,0166ha (przeznaczona pod drogę) i 30333/2 o pow. 0,5952ha (w dotychczasowym władaniu),
 8. działka nr 30334 dzielona na działki: 30334/1 o pow. 0,0078ha (przeznaczona pod drogę) i 30334/2 o pow. 2,8672ha (w dotychczasowym władaniu),
 9. działka nr 30377 dzielona na działki: 30377/1 o pow. 0,0097ha (przeznaczona pod drogę) i 30377/2 o pow. 0,1946ha (w dotychczasowym władaniu),
 10. działka nr 30376/4 dzielona na działki: 30376/6 o pow. 0,0758ha (przeznaczona pod drogę) i 30376/7 o pow. 0,9692ha (w dotychczasowym władaniu),
 11. działka nr 30376/5 dzielona na działki: 30376/8 o pow. 0,0044ha (przeznaczona pod drogę) i 30376/9 o pow. 0,0055ha (w dotychczasowym władaniu),
 12. działka nr 30376/2 dzielona na działki: 30376/10 o pow. 0,0017ha (przeznaczona pod drogę) i 30376/11 o pow. 0,0020ha (w dotychczasowym władaniu),
 13. działka nr 30376/3 dzielona na działki: 30376/12 o pow. 0,0016ha (przeznaczona pod drogę) i 30376/13 o pow. 0,0021ha (w dotychczasowym władaniu),
 14. działka nr 30375/4 dzielona na działki: 30375/5 o pow. 0,0592ha (przeznaczona pod drogę) i 30375/6 o pow. 0,3557ha (w dotychczasowym władaniu),
 15. działka nr 30373/3 dzielona na działki: 30373/5 o pow. 0,0432ha (przeznaczona pod drogę) i 30373/6 o pow. 0,1039ha (w dotychczasowym władaniu),
 16. działka nr 30373/1 dzielona na działki: 30373/7 o pow. 0,0050ha (przeznaczona pod drogę) i 30373/8 o pow. 0,0350ha (w dotychczasowym władaniu)
 17. działka nr 30373/4 dzielona na działki: 30373/9 o pow. 0,0346ha (przeznaczona pod drogę) i 30373/10 o pow. 0,0878ha (w dotychczasowym władaniu)
 18. działka nr 30372/1 dzielona na działki: 30372/3 o pow. 0,0202ha (przeznaczona pod drogę) i 30372/4 o pow. 0,0464ha (w dotychczasowym władaniu)
 19. działka nr 30372/2 dzielona na działki: 30372/5 o pow. 0,0305ha (przeznaczona pod drogę) i 30372/6 o pow. 0,0561ha (w dotychczasowym władaniu)
 20. działka nr 30579/2 dzielona na działki: 30579/3 o pow. 0,0009ha (przeznaczona pod drogę) i 30579/4 o pow. 0,0392ha (w dotychczasowym władaniu)
 21. działka nr 30371 dzielona na działki: 30371/1 o pow. 0,0070ha (przeznaczona pod drogę) i 30371/2 o pow. 0,3870ha (w dotychczasowym władaniu)
 22. działka nr 30409 dzielona na działki: 30409/1 o pow. 0,0308ha (przeznaczona pod drogę) i 30409/2 o pow. 0,3765ha (w dotychczasowym władaniu)
 23. działka nr 30369/1 dzielona na działki: 30369/2 o pow. 0,0113ha (przeznaczona pod drogę) i 30369/3 o pow. 0,2742ha (w dotychczasowym władaniu),
 24. działka nr 30368 dzielona na działki: 30368/1 o pow. 0,0208ha (przeznaczona pod drogę) i 30368/2 o pow. 0,9423ha (w dotychczasowym władaniu),
 25. działka nr 30408 dzielona na działki: 30408/1 o pow. 0,0090ha (przeznaczona pod drogę) i 30408/2 o pow. 0,0975ha (w dotychczasowym władaniu),
 26. działka nr 30406 dzielona na działki: 30406/1 o pow. 0,0024ha (przeznaczona pod drogę) i 30406/2 o pow. 0,0580ha (w dotychczasowym władaniu),
 27. działka nr 30367 dzielona na działki: 30367/1 o pow. 0,0038ha (przeznaczona pod drogę) i 30367/2 o pow. 0,0617ha (w dotychczasowym władaniu),
 28. działka nr 30403 dzielona na działki: 30403/1 o pow. 0,0126ha (przeznaczona pod drogę) i 30403/2 o pow. 0,0976ha (w dotychczasowym władaniu)
 29. działka nr 30366/4 dzielona na działki: 30366/9 o pow. 0,0026ha (przeznaczona pod drogę) i 30366/10 o pow. 0,0639ha (w dotychczasowym władaniu)
 30. działka nr 30366/3 dzielona na działki: 30366/7 o pow. 0,0015ha (przeznaczona pod drogę) i 30366/8 o pow. 0,0607ha (w dotychczasowym władaniu)
 31. działka nr 30402/2 dzielona na działki: 30402/6 o pow. 0,0118ha (przeznaczona pod drogę) i 30402/7 o pow. 0,2479ha (w dotychczasowym władaniu)
 32. działka nr 30365 dzielona na działki: 30365/1 o pow. 0,0017ha (przeznaczona pod drogę) i 30365/2 o pow. 0,0601ha (w dotychczasowym władaniu)
 33. działka nr 30364 dzielona na działki: 30364/1 o pow. 0,0026ha (przeznaczona pod drogę) i 30364/2 o pow. 0,0646ha (w dotychczasowym władaniu),
 34. działka nr 30402/1 dzielona na działki: 30402/4 o pow. 0,0093ha (przeznaczona pod drogę) i 30402/5 o pow. 0,2770ha (w dotychczasowym władaniu),
 35. działka nr 30401 dzielona na działki: 30401/1 o pow. 0,0068ha (przeznaczona pod drogę) i 30401/2 o pow. 0,3424ha (w dotychczasowym władaniu),
 36. działka nr 30400 dzielona na działki: 30400/1 o pow. 0,0017ha (przeznaczona pod drogę) i 30400/2 o pow. 0,6170ha (w dotychczasowym władaniu),
 37. działka nr 30396 dzielona na działki: 30396/1 o pow. 0,0016ha (przeznaczona pod drogę) i 30396/2 o pow. 0,3716ha (w dotychczasowym władaniu)
 38. działka nr 30395 dzielona na działki: 30395/1 o pow. 0,0014ha (przeznaczona pod drogę) i 30365/2 o pow. 0,3677ha (w dotychczasowym władaniu)
 39. działka nr 30394 dzielona na działki: 30394/1 o pow. 0,0054ha (przeznaczona pod drogę) i 30394/2 o pow. 0,3701ha (w dotychczasowym władaniu)
 40. działka nr 30392 dzielona na działki: 30392/1 o pow. 0,0051ha (przeznaczona pod drogę) i 30392/2 o pow. 0,4983ha (w dotychczasowym władaniu)
 41. działka nr 30391 dzielona na działki: 30391/1 o pow. 0,0029ha (przeznaczona pod drogę) i 30391/2 o pow. 0,0662ha (w dotychczasowym władaniu).

375/2015

Top