OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 marca 2018 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0009, oznaczoną działką nr geodezyjny 33446/3 o powierzchni 0,5609 ha, księga wieczysta SU1S/00002115/6, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2018 sygn. AGP.6740.420.2017.EŁ z dnia 26 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy 5KD i rozbudowie ulicy Sportowej (od ul. Wojska Polskiego do ulicy 5 KD) w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w ,,Dwutygodniku Suwalskim’’ oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniach od 28.03.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.

102/2018

Top