OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 października 2018 roku

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia  15 października 2018 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0006, oznaczoną działką nr geodezyjny 11439/1 o powierzchni 0,3669 ha, dla której nie została założona księga wieczysta, objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 3/2018 sygn. AGP.6740.190.2018.EŁ z dnia 21 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowej ulicy od ul. 24 Sierpnia do działki nr geod. 11440 wraz z niezbędnym uzbrojeniem technicznym w Suwałkach oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Z przedmiotową decyzją sygn.GR.6833.37.2018.SW strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w ,,Dwutygodniku Suwalskim’’ oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniach od 15.10.2018 r. do dnia 30.10.2018 r.

269/2018

Top