OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22.09.2020 r. (data wpływu: 23.09.2020 r.) znak: I.7011.08.5.2020.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Suwałkach (droga gminna nr 101383B) w zakresie robót budowlanych obejmujących:

– budowę odcinka jezdni o nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR3,

– budowę chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm,

– budowę parkingów z kostki betonowej na 37 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,

– budowę zatoki autobusowej (tzw. pętla) z peronem,

– budowę i przebudowę zjazdów publicznego i indywidualnego, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

– umocnienie poboczy z kruszywa łamanego,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,

– wymianę istniejącego słupa linii napowietrznej nN-0,4 kV na słup wirowany oraz zabezpieczenie istniejącej linii kablowej,

– budowę kanału technologicznego,

– odwodnienie terenu poprzez cieki korytkowe betonowe do istniejącego rowu,

– rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

– wycinkę drzew,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

– montaż zasuwy wodociągowej na istniejącej sieci wodociągowej (działka nr 22619/4).

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22619/1 (działka stanowi istniejący pas drogowy), 22619/3 (działka w całości przeznaczona pod rozbudowę ulicy) i w części na działkach nr 22698, 22621 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działką nr 22619/4 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 22698, 22621 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 22698/1, 22621/1 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 22698/2 i 22621/2 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numer działki, która w całości wchodzi w granice pasa drogowego nw. ulicy 22619/3 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22619/1 (działka stanowiąca istniejący pas drogowy), 22619/3 (działka w całości przeznaczona pod projektowany pas drogowy ulicy) i działkach nr 22698/1, 22621/1 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki),

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działką nr 22619/4 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej: Obręb nr 0004 Miasto Suwałki:

  • 22621 o pow. 0,5210 ha dzielona na działki: 22621/1 o pow. 0,1049 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22621/2 o pow. 0,4161 ha (w dotychczasowym władaniu),
  • 22698 o pow. 0,3977 ha dzielona na działki: 22698/1 o pow. 0,0938 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22698/2 o pow. 0,3039 ha (w dotychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

206/2020

Top