OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 14.07.2020 r., znak: I.7011.02.6.2019/2020.IS, decyzję nr 6/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Szpitalnej (droga powiatowa nr 1134B) w Suwałkach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbudową ulicy (strona wschodnia),
 • budowę i przebudowę chodników dla pieszych,
 • budowę drogi rowerowej,
 • budowę zatok parkingowych na 42 miejsca postojowe do parkowania prostopadłego, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • rozbiórkę istniejącej zatoki autobusowej na wysokości hospicjum i budowę nowej naprzeciwko pętli autobusowej,
 • rozbiórkę istniejących schodów i umocnienie skarpy płytami ażurowymi na wysokości szpitala oraz montaż barier ochronnych,
 • przebudowę istniejących zjazdów publicznych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę dwóch wpustów ulicznych z podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę istniejącego oświetlenia ulicznego i budowę nowego oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych oraz z przestawieniem istniejącej latarni,
 • rozbiórkę kolidujących ogrodzeń i odtworzenie, zgodnie z planem zagospodarowania,
 • regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
 • wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

– budowa fragmentu drogi rowerowej, chodnika z pasem rozdziału wraz z zagospodarowaniem zielenią na działkach nr 21747/1, 21750/5, 21746/8 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (łącznik ul. Reja – Szpitalna),

– wysokościowego dowiązania istniejącego chodnika (działki nr 21742/3 (po podziale 21742/25), 21742/20),

– odtworzenie ogrodzenia (działka nr 21210/3 (po podziale 21210/11)),

– uporządkowanie skarpy (działka nr 21742/20),

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

– rozbiórka kolidujących kabli energetycznych i budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem latarni oświetleniowej (działki nr 21746/8, 21747/1),

– wymiana istniejącej latarni oświetleniowej (działka nr 21746/8),

– ustawienie złącza kablowo-pomiarowego ZK1/1P wraz z przełożeniem kabla zasilającego złącze kablowe (działka nr 21746/8),

– przełożenie kabli zasilających sterowniki sygnalizacji świetlnej (działka nr 21746/8),

– przestawienie i wymiana szafki oświetleniowej z dostosowaniem kabli energetycznych (działka nr 21746/8),

– budowa odcinka kanału technologicznego (działka nr 21746/8).

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21158/2, 21164, 21743/1, 21749, 21748, 21750/6, 21747/2, 21746/10 (istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 1134B) i w części na działkach nr: 21210/3, 21211/10, 21214/1 oraz na działkach nr 21742/3, 21744/1, 21745/5 (istniejący pas drogowy)(obręb nr 0002, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21747/1, 21750/5, 21746/8 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 655) oraz działkami nr 21210/3 (po podziale 21210/11), 21742/3 (po podziale 21742/25), 21742/20 obręb 0002, Miasto Suwałki.

Numery działek podlegających podziałowi: 21210/3, 21211/10, 21214/1, 21742/3, 21744/1, 21745/5 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 21210/10, 21211/11, 21214/11, 21742/24, 21744/3, 21745/7 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 21210/11, 21211/12, 21214/12, 21742/25, 21744/4, 21745/8 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21158/2, 21164, 21743/1, 21749, 21748, 21750/6, 21747/2, 21746/10 (istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 1134B) i na działkach nr: 21210/10, 21211/11, 21214/11, 21742/24, 21744/3, 21745/7 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21747/1, 21750/5, 21746/8 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 655 – łącznik ul. Reja-Szpitalnej) oraz działkami nr 21210/3 (po podziale 21210/11), 21742/3 (po podziale 21742/25), 21742/20 (obręb 0002, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi powiatowej: Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:

 • 21210/3 o pow. 2,5732 ha dzielona na działki: 21210/10 o pow. 0,1114 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 21210/11 o pow. 2,4618 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21211/10 o pow. 0,0944 ha dzielona na działki: 21211/11 o pow. 0,0026 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 21211/12 o pow. 0,0918 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21214/1 o pow. 0,0034 ha dzielona na działki: 21214/11 o pow. 0,0024 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 21214/12 o pow. 0,0010 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21742/3 o pow. 0,2150 ha dzielona na działki: 21742/24 o pow. 0,2031 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 21742/25 o pow. 0,0119 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21744/1 o pow. 0,1177 ha dzielona na działki: 21744/3 o pow. 0,0520 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 21744/4 o pow. 0,0657 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 21745/5 o pow. 0,0392 ha dzielona na działki: 21745/7 o pow. 0,0251 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 21745/8 o pow. 0,0141 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

188/2020

Top