OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 01.04.2020 r., znak: I.7011.05.3.2018/2020.IS, decyzję nr 4/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic 1KD (ul. Chorwacka), 2KD (ul. Francuska), 6KDW (ul. Włoska, ul. Hiszpańska, ul. Węgierska) wraz z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

1) budowa ulicy 1KD (ul. Chorwacka) w zakresie:

– budowy jezdni o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej z placem do zawracania po stronie zachodniej,

– budowy skrzyżowania z ulicą 2 KD i 6 KDW,

– budowy obustronnych chodników z betonowej kostki brukowej i drogi rowerowej z betonu asfaltowego,

– budowy zjazdów indywidualnych,

– budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami wraz z budową separatora koalescencyjnego i budową komór rozsączających,

– budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami wraz z budową tłoczni ścieków sanitarnych,

– budowy uzupełniających odcinków sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i hydrantami p.poż.,

– budowy oświetlenia ulicznego,

– budowy kanału technologicznego,

– przełożenia kolidującego odcinka sieci światłowodowej (od SK-1 proj. do SKR1 istn.),

– regulacji wysokościowej istniejących ZKP,

– zagospodarowanie zielenią,

– wycinki drzew,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

– budowa fragmentów jezdni i chodnika (działka nr 35340),

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

– budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej (działki nr 31921/2 (po podziale 31921/3), 31919/3, 31919/4, 31916, 31919/1, 31926),

– budowa odcinka sieci wodociągowej (działki nr 31921/2 (po podziale 31921/3), 31919/4, 35340,

– budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, kablowej linii oświetleniowej z ustawieniem latarni oświetleniowej oraz kanału technologicznego (działka nr 35340),

c) budowa zjazdów:

– wysokościowe dowiązanie zjazdów z ul. 1 KD (ul. Chorwacką) na działkach nr: 31924/2 (po podziale 31924/28), 31924/1 (po podziale 31924/26), 35224/2, 35224/4, 35362, 35363, 35369, 35370, 35371, 35372, 35332, 35333, 35138, 35139, 35140, 35326, 35325 wraz z wykonaniem makroniwelacji terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego pasa drogowego ulicy 1KD z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe (działki nr 35364, 35368, 35329, 35331, 31921/2 (po podziale 31921/3), 35328, 35327),

2) budowa ulicy 2KD (ul. Francuska) w zakresie:

– budowy jezdni o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku od ul. Zastawie do ul. 1 KD (ul. Chorwacka),

– budowy zjazdów indywidualnych,

– budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

– budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami,

– budowy uzupełniających odgałęzień sieci wodociągowej i hydrantami p.poż.,

– budowy oświetlenia ulicznego,

– budowy kanału technologicznego,

– regulacja wysokościowa istniejących ZKP,

– zagospodarowanie zielenią

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa i przebudowa zjazdów:

– wysokościowe dowiązanie zjazdów (makroniwelacja) z ul. 2 KD (ul. Francuska) na działkach nr: 31924/8, 31924/7, 35206, 35209,

3) budowa ulicy 6KDW (ul. Włoska, ul. Hiszpańska, ul. Węgierska) w zakresie:

– budowy jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na ul. Hiszpańskiej, od ul. Zastawie do skrzyżowania z ul. 1 KD (ul. Chorwacka), zaś na pozostałych ulicach Włoskiej i Węgierskiej jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej,

– budowy zjazdów indywidualnych,

– budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

– budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami,

– budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i hydrantami p.poż.,

– budowy oświetlenia ulicznego,

– budowy kanału technologicznego,

– regulacja wysokościowa istniejących ZKP,

– przełożenie kolidującego odcinka sieci światłowodowej,

– zagospodarowanie zielenią

– wycinkę drzew,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

– przebudowa ulicy Zastawie w zakresie korekty geometrii skrzyżowania i dowiązania wysokościowego wraz z budową fragmentów chodnika (działki nr 31926, 35290),

b)budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

– budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej (działki nr 31926, 35290, 31923/12),

– budowa kanału technologicznego (podłączenie) (działka nr 35290),

c) budowa i przebudowa zjazdów:

– wysokościowe dowiązanie zjazdów z ul. 6 KDW (ul. Włoska) na działkach nr: 35214, 35131, 35210 wraz z makroniwelacją terenu w obrębie pasa drogowego ulicy 6 KDW:

  • (ul. Włoska) na działkach nr: 35296, 35216, 35132, 35133, 35125, 35209 (obręb 0007, Miasto Suwałki),
  • (ul. Węgierska) 35314, 35319, 35304, 35324, 35323, 35322, 31921/2 (po podziale 31921/3) (obręb 0007, Miasto Suwałki),
  • (ul. Hiszpańska) 35311, 35310, 35309, 35308, 35307, 35306, 35305, 35304, 35296, 35297, 35298, 35299, 35300, 35301, 35302, 35303, 35322, 35327, 35321, 35328 (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na:

1) budowa ulicy 1KD (ul. Chorwacka)

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31923/11, 35330 (w całości granice istniejącego pasa drogowego), w części na działkach 35394, 31924/25 (działki stanowią granice pasa drogowego) oraz w części na działkach nr: 31924/2, 31924/1, 31921/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 31921/2 (po podziale 31921/3), 31916, 31919/1, 31926, 31919/3, 31919/4, 31924/2 (po podziale 31924/28), 31924/1 (po podziale 31924/26), 35224/4, 35224/2, 35362, 35363, 35369, 35370, 35371, 35372, 35332, 35333, 35138, 35139, 35140, 35326, 35325, 35364, 35368, 35329, 35331, 35328, 35327, 35340 (obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 31924/2, 31924/1, 31921/2 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ulicy 1KD (ul. Chorwacka): 31924/29, 31924/27, 31921/4, 31921/5 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym ulicy 1KD (ul. Chorwacka): 31924/28, 31924/26, 31921/3 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 31923/11, 35330 (granice istniejącego pasa drogowego) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach projektowanego pasa drogowego ulicy 1KD (ul. Chorwacka) i nie podlegają podziałowi o nr 35394, 31924/25 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (w całości położone w granicach pasa drogowego ulic).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.: 31923/11, 35330 (w całości w granicach istniejącego pasa drogowego), 35394, 31924/25 (działki stanowią granice pasa drogowego), 31924/29, 31924/27, 31921/4, 31921/5 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ul. Chorwackiej w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr geod.: 31921/2 (po podziale 31921/3), 31916, 31919/1, 31926, 31919/3, 31919/4, 31924/2 (po podziale 31924/28),

31924/1 (po podziale 31924/26), 35224/4, 35224/2, 35362, 35363, 35369, 35370, 35371, 35372, 35332, 35333, 35138, 35139, 35140, 35326, 35325, 35364, 35368, 35329, 35331, 35328, 35327, 35340 (obręb 0007, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

2) budowa ulicy 2KD (ul. Francuska)

Inwestycja jest zlokalizowana w części na działkach nr: 31924/25, 31923/10 (istniejący pas drogowy) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie) na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 31924/8, 31924/7, 35206, 35209 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach projektowanego pasa drogowego ulicy 2KD (ul. Francuska) i nie podlegają podziałowi o nr 31924/25, 31923/10 (granice istniejącego pasa drogowego) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

3) budowa ulicy 6KDW (ul. Włoska, ul. Hiszpańska, ul. Węgierska)

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 35205/6, 35205/3 (granice istniejącego pasa drogowego), 35320 (w całości przeznaczona pod budowę ulicy), w części na działce nr: 31923/10 (działka pasa drogowego) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie) na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 31926, 35290, 31923/12, na działkach nr: 35214, 35131, 35210, 35296, 35216, 35132, 35133, 35125, 35209 (ul. Włoska); na działkach nr: 35314, 35319, 35304, 35324, 35323, 35322, 31921/2 (po podziale 31921/3) (ul. Węgierska) , na działkach nr: 35311, 35310, 35309, 35308, 35307, 35306, 35305, 35304, 35296, 35297, 35298, 35299, 35300, 35301, 35302, 35303, 35321, 35327, 35328, 35322 (ul. Hiszpańska) (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Numer działki, która w całości wchodzi w granice projektowanego pasa drogowego: 35320 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 35205/6, 35205/3 (granice istniejącego pasa drogowego) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki).

Działki, które w części znajdują się w granicach projektowanego pasa drogowego ulicy 6KDW i nie podlegają podziałowi o nr 31923/10 (obręb nr 0007, Miasto Suwałki) (w całości położona w granicach pasa drogowego ulic).

Inwestycja w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 35205/6, 35205/3 (granice istniejącego pasa drogowego), 35320, w części na działce nr: 31923/10 (działka pasa drogowego) (obręb nr 0007, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ul. 6KDW w zakresie budowy lub przebudowy dróg innych kategorii, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy i przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 31926, 35290, 31923/12; na działkach nr: 35214, 35131, 35210 35296, 35216, 35132, 35133, 35125, 35209 (ul. Włoska); na działkach nr: 35314, 35319, 35304, 35324, 35323, 35322, 31921/2 (po podziale 31921/3) (ul. Węgierska); na działkach nr: 35311, 35310, 35309, 35308, 35307, 35306, 35305, 35304, 35296, 35297, 35298, 35299, 35300, 35301, 35302, 35303, 35321, 35327, 35328, 35322 (ul. Hiszpańska) (obręb 0007, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0007 Miasto Suwałki:

– 31924/1 o pow. 1,0230 ha dzielona na działki: 31924/27 o pow. 0,0538 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31924/26 o pow. 0,9692 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 31924/2 o pow. 1,0229 ha dzielona na działki: 31924/29 o pow. 0,0509 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31924/28 o pow. 0,9720 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 31921/2 o pow. 4,0575 ha dzielona na działki: 31921/4 o pow. 0,4872 ha (przeznaczona pod drogę gminną),

31921/5 o pow. 0,1512 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 31921/3 o pow. 3,4191 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

121/2020

Top