OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 06.04.2020 r., znak: I.7011.11.9.2019/2020.IS, decyzję nr 3/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2449B ulica Ignacego Krasickiego w Suwałkach z przebudową skrzyżowania z DW 652 ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z rozbudową ulicy,
 • budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na obciążenie ruchem KR4 z budową wyspy kanalizującej na wlocie do ronda na skrzyżowaniu z ul. gen. Władysława Sikorskiego,
 • budowę pasa wyłączenia o szerokości 3,0 m ze zjazdem publicznym na działkę nr 30251/10 (po podziale nr 30251/12),
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ulicy,
 • budowę fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania z ul. gen. Władysława Sikorskiego,
 • budowę dwóch zjazdów na działki nr 30210/3, 30210/5,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
 • wycinkę drzew,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

– przebudowa skrzyżowania typu rondo na ul. gen. Władysława Sikorskiego w zakresie:

a) dowiązania wysokościowego projektowanej jezdni ul. Ignacego Krasickiego z jezdnią ul. gen. Władysława Sikorskiego wraz z budową fragmentu wyspy kanalizującej,

b) budowy fragmentów drogi rowerowej i chodnika z pasem rozdziału po stronie północnej ronda,

c) budowy wysp kanalizujących wraz z przejściem dla pieszych w obrębie ronda (strony wschodnia i zachodnia),

d) zagospodarowania zielenią,

na działkach nr 30210/4, 30211/3, 30231/5, 30252, 30253, 30254 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

– przebudowa odcinka kablowej linii oświetleniowej (działki nr 30231/5, 30254),

– budowa kanału technologicznego (działki nr 30231/5, 30252, 30253, 30254),

– budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej (działka nr 30210/4, 30231/5),

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30231/3 (istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 2449B) i w części na działce nr: 30251/10 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30210/4, 30211/3, 30231/5, 30252, 30253, 30254 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 652) (obręb 0003, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 30251/10 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 30251/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 30251/12 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30231/3 (istniejący pas drogowy drogi powiatowej nr 2449B) i na działce nr: 30251/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30253, 30254, 30252, 30211/3, 30231/5, 30210/4 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 652) (obręb 0003, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi powiatowej nr 2449B:
Obręb nr 0003 Miasto Suwałki:

 • 30251/10 o pow. 1,6097 ha dzielona na działki: 30251/11 o pow. 0,0064 ha (przeznaczona pod drogę powiatową) i 30251/12 o pow. 1,6033 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

120/2020

Top