OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 17.01.2020 r. znak: I.7011.13.5.2019/2020.EŁ oraz jego zmiany z dnia 09.03.2020r. (data wpływu 10.03.2020r.), w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi 2KDL od ul. Nowomiejskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • budowę nowej jezdni ulicy począwszy od ul. Nowomiejskiej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na obciążenie ruchem KR 3 zakończonej placem do zawracania na działce nr 22844/25,
 • budowę obustronnych zatok parkingowych dla samochodów osobowych na 81 stanowisk i 6 stanowisk dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę dwóch zjazdów publicznych na działki nr 22844/23 oraz 22844/13 i 22844/12 (po podziale 22844/42 i 22844/44),
 • budowę obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej i ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego po północnej stronie ulicy,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
 • budowę sieci wodociągowej z hydrantem p.poż.,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zagospodarowanie zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) budowy nowego skrzyżowania ulicy 2KDL z ul. Nowomiejską (dostosowanie i wysokościowe dowiązanie) wraz z budową fragmentów obustronnych chodników na działce nr 22793/5 z oddzielającym pasem zieleni,

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

a) rozbiórka odcinka sieci wodociągowej (działki nr 22847, 22846/10),

b) rozbiórka odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (działka nr 22846/10),

c) budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Świerkowej wzdłuż ulicy Nowomiejskiej (działki nr 25230/2, 22849/55, 22847, 22846/10, 22793/5),

d) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Nowomiejskiej (działka nr 22846/10, 22793/5),

e) budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej w ul. Nowomiejskiej (działka nr 22793/5),

f) budowa odcinka kanału technologicznego w ul. Nowomiejskiej (działka nr 22793/5),

3) budowy lub przebudowy zjazdów:

a) budowa zjazdu publicznego na działki nr 22844/13 i 22844/12 (po podziale 22844/42 i 22844/44),

b) wysokościowe dowiązanie projektowanego pasa drogowego ulicy 2KDL na działki przyległe do pasa drogowego oznaczone nr: 22844/26, 22844/27, 22844/13 (po podziale 22844/42), 22844/12 (po podziale 22844/44), 22844/11 (po podziale 22844/47, 22844/45), 22844/10 (po podziale 22844/48, 22844/50), 22844/9 (po podziale 22844/51).

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22844/25, 22844/28 (w całości przeznaczona pod drogę) oraz w części na działkach o nr: 22844/13, 22844/12, 22844/11, 22844/10, 22844/9, 22844/8 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki)

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami o nr: 22844/26, 22844/27, 22844/13 (po podziale 22844/42), 22844/12 (po podziale 22844/44), 22844/11 (po podziale 22844/47, 22844/45), 22844/10 (po podziale 22844/48, 22844/50), 22844/9 (po podziale 22844/51), 22793/5, 22846/10, 22847, 22849/55, 25230/2, (obręb 0004, Miasto Suwałki), według obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 22844/13, 22844/12, 22844/11, 22844/10, 22844/9, 22844/8 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego drogi: 22844/41, 22844/43, 22844/46, 22844/49, 22844/52, 22844/54 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym drogi: 22844/42, 22844/44, 22844/47, 22844/45, 22844/50, 22844/48, 22844/51, 22844/53 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego: 22844/25, 22844/28 (obręb nr 0004, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 22844/25, 22844/28 (w całości przeznaczone pod drogę), 22844/41, 22844/43, 22844/46, 22844/49, 22844/52, 22844/54 (działki po zatwierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0004, Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym drogi w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej, budowy lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 22844/26, 22844/27, 22844/13 (po podziale 22844/42), 22844/12 (po podziale 22844/44), 22844/11 (po podziale 22844/47, 22844/45), 22844/10 (po podziale 22844/48, 22844/50), 22844/9 (po podziale 22844/51), 22793/5, 22846/10, 22847, 22849/55, 25230/2, (obręb 0004, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0004 Miasto Suwałki:

 • 22844/13 o pow. 0,1019 ha dzielona na działki: 22844/41 o pow. 0,0014 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22844/42 o pow. 0,1005 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 22844/12 o pow. 0,1575 ha dzielona na działki: 22844/43 o pow. 0,0416 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22844/44 o pow. 0,1159 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 22844/11 o pow. 0,2272 ha dzielona na działki: 22844/46 o pow. 0,0771 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 22844/45 o pow. 0,0265 ha (w dotychczasowym władaniu) i 22844/47 o pow. 0,1236 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 22844/8 o pow. 0,1269 ha dzielona na działki: 22844/54 o pow. 0,0033 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22844/53 o pow. 0,1236 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 22844/9 o pow. 0,2583 ha dzielona na działki: 22844/52 o pow. 0,1151 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 22844/51 o pow. 0,1432 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 22844/10 o pow. 0,2908 ha dzielona na działki: 22844/49 o pow. 0,0820 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 22844/48 o pow. 0,0861 ha (w dotychczasowym władaniu) i 22844/50 o pow. 0,1227 ha (w dotychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

61/2020

Top