OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 15.01.2020 r., znak: I.7011.12.1.2019/2020.IS, decyzję nr 1/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Ignacego Daszyńskiego z połączeniem do ul. Mikołaja Reja oraz przebudową ulicy Mikołaja Reja w Suwałkach wraz z uzbrojeniem terenu w zakresie robót budowlanych obejmujących:

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych i uzbrojenia terenu kolidujących z rozbudową ww. ulicy,

– budowę czterowlotowego skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo eliptyczne) w ciągu ul. Ignacego Daszyńskiego wraz z połączeniem z ul. Mikołaja Reja, obejmujących budowę:

a) jezdni o nawierzchni bitumicznej na obciążenie ruchem KR4,

b) przejść dla pieszych,

c) ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

d) oświetlenia ulicznego,

e) niekolizyjnych odcinków sieci wodociągowej i oświetlenia parkowego w obrębie projektowanego ronda,

f) kanału technologicznego,

g) sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

h) budowę zjazdu publicznego na działkę nr 12398,

– zagospodarowanie zielenią części terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. I. Daszyńskiego z ul. M. Reja wraz z budową chodników z elementami małej architektury i oświetleniem parkowym,

– regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,

– wycinkę drzew kolidujących z zagospodarowaniem,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:

– przebudowa ulicy Mikołaja Reja (droga wojewódzka nr 655) w obrębie nowo budowanego skrzyżowania z ul. Ignacego Daszyńskiego i ul. Alfreda Lityńskiego (działki nr 21205, 21193/1, 20001/3, 21465/1, 21309/10, 21310/7, 21310/4, 21309/4, 21465/2, 21309/5, 21207, 21208, 21465/3) w zakresie:

  • rozbiórki elementów komunikacyjnych kolidujących z budową skrzyżowania z ul. Ignacego Daszyńskiego,
  • podłączenia istniejącej jezdni ul. Mikołaja Reja z projektowaną jezdnią ul. Ignacego Daszyńskiego (na działkach nr 21193/1, 20001/3),
  • budowy lewoskrętu z ul. Mikołaja Reja w kierunku ul. Ignacego Daszyńskiego wraz z przejazdem przez wyspę dzielącą i dostosowaniem barier ochronnych (działki nr 20001/3, 21465/3, 21465/2) (południowa strona skrzyżowania),
  • korekty wyspy dzielącej (poszerzenie jezdni) (działki nr 21465/1, 20001/3), (północna strona skrzyżowania),
  • budowy prawoskrętu poprzez przebudowę zatoki autobusowej z peronem dla potrzeb zjazdu na działkę 12397 (na działkach nr 20001/3, 21208),
  • przebudowy fragmentów dróg rowerowych i chodników w obrębie przebudowywanego skrzyżowania (na działkach nr 21193/1, 21207, 21208, 21465/3, 21465/2, 21309/5, 21309/4, 21310/4, 21310/7, 21309/10, 21465/1, 20001/3) z budową ciągu pieszo-rowerowego na działce nr 21205,
  • przebudowy przejść dla pieszych z likwidacją ścieku przykrawężnikowego,
  • wycinki drzew,

b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu :

– dostosowanie sygnalizacji świetlnej na ul. Mikołaja Reja w związku z podłączeniem ul. Ignacego Daszyńskiego wraz z dostosowaniem i rozbudową kanału technologicznego (działki nr: 21193/1, 20001/3, 21465/1, 21465/2, 21309/10, 21309/5, 21465/3, 21205, 21207, 21309/4),

– budowa kablowej linii oświetleniowej dla potrzeb zasilania oświetlenia ul. Ignacego Daszyńskiego oraz kablowej linii zasilającej sterowniki sygnalizacji świetlnej (działki nr: 21196, 21194/1, 21193/1),

– budowa niekolizyjnych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie przebudowywanej ul. M. Reja (działka nr 20001/3),

– budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej (działki nr: 21193/1, 20001/3, 21465/1) i uzupełniających przykanalików (działka nr 20001/3),

– regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu,

– przestawienie dwóch słupów oświetlenia parkowego przy ul. I. Daszyńskiego w obrębie ronda (działka nr 25710/3),

c) budowy i przebudowy zjazdów:

– budowa zjazdu publicznego na ul. Reja na działkę nr 12397 (działki nr 21207, 21208).

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21192/2, 25702, 21199/1, 25701, 21193/3, 21203/1 (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 101292B), 12399, 21203/2 (działki w całości przeznaczone pod rozbudowę ulicy ) i w części na działkach nr: 21192/1, 21193/7 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki)

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz budowy i przebudowy zjazdów, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21205, 21207, 21208, 21193/1, 21196, 21194/1, 25710/3 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), 20001/3, 21465/1, 21309/10, 21310/7, 21310/4, 21309/4, 21465/2, 21465/3, 21309/5 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 21192/1, 21193/7 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 21192/3, 21193/8 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 21192/4, 21193/9 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. drogi: 12399, 21203/2 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21192/2, 25702, 21199/1, 25701, 21193/3, 21203/1 (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 101292B), 12399, 21203/2 (działki w całości przeznaczone pod rozbudowę ulicy ) i na działkach nr: 21192/3, 21193/8 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz budowy i przebudowy zjazdów, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21205, 21207, 21208, 21193/1, 21196, 21194/1, 25710/3 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), 20001/3, 21465/1, 21309/10, 21310/7, 21310/4, 21309/4, 21465/2, 21465/3, 21309/5 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:
Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:

  • 21192/1 o pow. 0,1088 ha dzielona na działki: 21192/3 o pow. 0,0450 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21192/4 o pow. 0,0638 ha (w dotychczasowym władaniu),
  • 21193/7 o pow. 0,4104 ha dzielona na działki: 21193/8 o pow. 0,0351 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 21193/9 o pow. 0,3753 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

60/2020

Top