OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia, że przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oddziale Fabryki Mebli FORTE S.A. przy ul. Północnej 30 w Suwałkach w celu poprawy efektywności energetycznej zakładu (spalarnia odpadów innych niż niebezpieczne w postaci odpadów płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF o kodzie 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04), na działce o nr geod. 24466/6.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Fabryki Mebli „FORTE” S.A. ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka z dnia 8 lipca 2019 r. Zawieszone postępowanie w ww. sprawie zostało podjęte postanowieniem znak OSGK.6220.75.2019.2020.DK z dnia 21 września 2020 r. po przedłożeniu przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu uzgodnień ww. Organów.

Z uwagi na powyższe informuję, że w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 210, istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji i raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia, w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej aostasiewicz@um.suwalki.pl.

Informacja o Raporcie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Suwałk.

224/2020

Top