OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 sierpnia 2020 roku

 Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0004, oznaczoną działką nr geodezyjny 22844/46 o powierzchni 0,0771 ha, dla której prowadzona była księga wieczysta SU1S/00039436/0, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2020 sygn. AGP.6740.21.2020.SZ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy 2 KDL od ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach wraz z budową sieci infrastruktury technicznej oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Z przedmiotową decyzją sygn.GR.6833.5.2020.SW strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w „Dwutygodniku Suwalskim” oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniach od 31.08.2020 r. do dnia 14.09.2020 r.

189/2020

Top