OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Prezydent Miasta Suwałk, wydał na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk, właściwego zarządcy drogi, z dnia 09.07.2020 r., znak: I.7011.11.25.2019/2020.IS, decyzję nr 5/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi 7KD (ulicy Stefana Batorego) od ul. Grunwaldzkiej do granicy działki nr geod. 30261/5 ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką i sieciami infrastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • budowę jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm,
 • budowę obustronnych chodników,
 • budowę obustronnych zatok parkingowych na 43 miejsca postojowe do parkowania prostopadłego z opaską, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę zjazdu publicznego na działkę nr 30260/4,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • zagospodarowanie zielenią,

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

– przebudowa ul. Grunwaldzkiej, na działkach nr 30261/1, 30231/6, 30260/1, w zakresie obejmującym:

a) rozbiórkę istniejących elementów drogowych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z prze-budową ulicy (strona wschodnia),

b) budowę skrzyżowania z ul. Stefana Batorego,

c) wykonanie poszerzenia jezdni z budową prawoskrętu,

d) budowa peronu z ustawieniem wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej,

e) przebudowę chodnika i drogi rowerowej z pasem rozdziału,

f) wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

g) oznakowanie poziome,

– profilowanie skarpy na działkach nr 30261/3, 30261/4, 30261/5 (po podziale 30261/7),

– przebudowa ul. gen. Władysława Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 (działki nr 30254, 30231/5) w zakresie:

a) rozbiórka istniejącego zjazdu i zagospodarowanie poprzez wykonanie chodnika z drogą rowerową,

b) wykonanie chodnika do granicy działki nr 30260/6 (po podziale 30260/12),

c) wykonanie fragmentów chodnika z drogą rowerową w rejonie ronda,

d) zagospodarowanie zielenią (działki nr 30254, 30231/5),

2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:

– rozbiórka napowietrznej linii energetycznej nN (byłe przyłącze) (działki nr 30231/6, 30261/1),

– rozbiórka kolidującej linii oświetleniowej wraz z demontażem słupów oświetlenia ulicznego i budowa nowego odcinka oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych (działki nr 30261/1, 30231/6, 30260/1),

– rozbiórka 3 przykanalików sieci kanalizacji deszczowej i wykonanie nowych (działki nr 30231/6, 30261/1),

– budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 30260/6 (po podziale 30260/12),

– budowa odcinka kanału technologicznego (działka nr 30261/1, 30260/1, 30254),

– zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego.

Inwestycja jest zlokalizowana na części nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30260/5, 30260/4, 30261/5, 30260/6 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki),

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30231/6, 30261/1, 30260/1 (pas drogowy ul. Grunwaldzkiej), 30231/5, 30254 (pas drogowy ul. gen. Władysława Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652) oraz działkami nr 30261/5 (po podziale 30261/7), 30261/3, 30261/4, 30260/6 (po podziale 30260/12) (obręb 0003, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 30260/5, 30260/4, 30261/5, 30260/6 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego pasa drogowego ww. ulicy: 30260/9, 30260/7, 30261/6, 30260/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 30260/10, 30260/8, 30261/7, 30260/12 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30260/9, 30260/7, 30261/6, 30260/11 (obręb nr 0003, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału,

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 30231/6, 30261/1, 30260/1 (pas drogowy ul. Grunwaldzkiej), 30231/5, 30254 (pas drogowy ul. gen. Władysława Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652) oraz działkami nr 30261/5 (po podziale 30261/7), 30261/3, 30261/4, 30260/6 (po podziale 30260/12) (obręb 0003, Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0003 Miasto Suwałki:

 • 30260/5 o pow. 0,0018 ha dzielona na działki: 30260/9 o pow. 0,0012 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 30260/10 o pow. 0,0006 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 30260/4 o pow. 0,3956 ha dzielona na działki: 30260/7 o pow. 0,0205 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 30260/8 o pow. 0,3751 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 30261/5 o pow. 0,8153 ha dzielona na działki: 30261/6 o pow. 0,1509 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 30261/7 o pow. 0,6644 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 30260/6 o pow. 0,1702 ha dzielona na działki: 30260/11 o pow. 0,0010 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 30260/12 o pow. 0,1692 ha (w dotychczasowym władaniu).

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140.

185/2020

Top