O epidemii i mandacie

O epidemii i mandacie

Suwalscy radni podjęli kolejną uchwałę wspierającą suwalskich przedsiębiorców. Stało się to na lutowej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się wcześniej niż pierwotnie planowano. Wszystko ze względu na konieczność udzielenia odpowiedzi Wojewodzie Podlaskiemu na prośbę o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów o naruszenie przez radną Annę Ruszewską ustawy o samorządzie gminnym. Termin udzielenia odpowiedzi upływał 15 lutego i w tym dniu odbyła się sesja.

COViD-19 nie odpuszcza

Z uwagi na ciągle trwającą pandemię oraz w związku z potrzebą pozyskania bieżących informacji o procesie leczenia COViD-19, ze strony radnych oraz mieszkańców, przewodniczący Rady Miejskiej wprowadził do porządku obrad sesji punkt dotyczący informacji o stanie sanitarnym w mieście. Na początku sesji Elżbieta Bednarko, szefowa suwalskiego Sanepidu poinformowała, że jak dotąd 85 suwalczan zmarło z powodu COViD-19 i chorób współistniejących. W dniu sesji (15 lutego) na COViD-19 zachorowało 5 suwalczan, a od początku epidemii takich zachorowań w Suwałkach stwierdzono 2 921. To jest ok. 4% mieszkańców Suwałk. Te statystyki nie obejmują osób, które zachorowały bezobjawowo, bądź też nie zgłosiły się do służb medycznych. Wiele osób mających „covidowskie” objawy nie zgłasza się do służb medycznych, by nie utrudniać życia najbliższym, którzy są obejmowani obowiązkową kwarantanną. Jak poinformowała E. Bednarko, z jej wyliczeń wynika, że w lutym w Suwałkach i okolicach stwierdza się dziennie 11-12 zachorowań na COViD-19. Zbigniew Roman De-Mezer i Jarosław Józef Kowalewski podziękowali pracownikom suwalskiego Sanepidu za bardzo dobrą pracę w czasie pandemii.

Z kolei dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Adam Szałanda zwrócił uwagę na niepokojący trend wzrostu liczby pacjentów korzystających z respiratorów w jego placówce, u których stwierdzono COViD-19. 15 lutego w suwalskim Szpitalu Wojewódzkim przebywało 40 pacjentów chorych na COViD-19, z czego 6 korzystało z respiratorów. Niestety suwalski Szpital Wojewódzki jest zmuszony coraz częściej odsyłać takich chorych do innych placówek. Dyrektor A. Szałanda poinformował, że od 16 lutego w suwalskim Szpitalu Wojewódzkim rozpoczęły się szczepienia nauczycieli.

Mało szczepień

Przeciwko COViD-19 zaszczepiło się ok. 5-6% suwalczan. To niewiele, zwłaszcza że jak na sesji poinformował dyrektor Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Bogdan Olesiński dziennie szczepi się tylko ok.130 mieszkańców Suwałk. W tym tempie szczepienia w Suwałkach potrwają dwa lata. W naszym mieście są one możliwe w 13 punktach medycznych. Pojawił się nowy punkt szczepień w Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II przy ul. Szpitalnej 54. Pacjenci mogą się zgłaszać na szczepienia bezpośrednio w punkcie szczepień, poprzez stronę internetową i poprzez infolinię 989. Dyrektor M. B. Olesiński zachęcał suwalskich seniorów zapisanych na szczepienia np. w Białymstoku, do nawiązania kontaktu z podlaskim NFZ, który postara się im pomóc w przybliżeniu miejsca szczepień. Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Odmowa wygaszenia mandatu radnej

Za odmową wygaszenia mandatu radnej Anny Ruszewskiej zagłosowali suwalscy radni. Głosowanie to było konsekwencją wniosku skierowanego do przewodniczącego suwalskiej Rady Miejskiej przez Wojewodę Podlaskiego w sprawie nadesłania informacji o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Chodzi o dotację celową z zakresu zleconego zadania administracji rządowej (prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej) uzyskaną przez Centrum Aktywności „Pryzmat”, którego wiceprezesem jest radna A. Ruszewska. Wojewoda oczekiwał przedstawienia jednoznacznego stanowiska Rady Miejskiej w tej sprawie. W uzasadnieniu do uchwały napisano, że z analizy zgromadzonego materiału wyjaśniającego wynikało, że nie było podstaw do stwierdzenia wygaszenia mandatu, bo zaangażowanie radnej w działalność organizacji społecznej nie ma związku z żadną działalnością gospodarczą prowadzoną na majątku gminy. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Jacek Juszkiewicz stwierdził, że ta uchwała budzi wątpliwości i jest przedwczesna. Zachęcał do wstrzymania się do czasu przeprowadzenia analizy prawnej tej sprawy przez służby Wojewody Podlaskiego. Przewodniczący Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” Marek Lech Zborowski-Weychman stwierdził, że uchwała musi być podjęta do 15 lutego, bo taki termin wyznaczył Wojewoda Podlaski. W jego ocenie stowarzyszenie „Pryzmat” nie prowadzi działalności gospodarczej, a tylko prowadzenie takiej może stanowić podstawę do wygaszenia mandatu radnego wybranego w wyborach powszechnych. 15 radnych zagłosowało za odmową stwierdzenia wygaszenia mandatu radnej A. Ruszewskiej, 6 było przeciw, a jeden radny się wstrzymał. A. Ruszewska nie wzięła udziału w głosowaniu.

Pomoc restauratorom

Suwalscy radni na wniosek prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza zdecydowali o zwolnieniu i zwrocie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021. Suwalscy restauratorzy zostali zwolnieni z 2 i 3 raty opłaty należnej w tym roku. Ze względów formalno-prawnych nie można ich było całkowicie zwolnić z tej opłaty w tym roku. Przedsiębiorcy, którzy tę opłatę wnieśli jednorazowo na koniec stycznia tego roku, otrzymają częściowy zwrot w wysokości odpowiadającej 2/3 wpłaconej kwoty. Uchwała jest formą wsparcia suwalskich restauratorów, których działalność gospodarcza została ograniczona bądź zawieszona w związku z pandemią koronawirusa. Przypomnijmy, że suwalscy radni na poprzedniej sesji przyjęli uchwałę, która zwalnia z opłaty podatku od nieruchomości za styczeń, luty i marzec 2021 roku właścicieli hoteli, klubów fitness oraz restauracji i barów.

Wynagrodzenia nauczycieli

Radni zapoznali się z informacją o wysokości średnich wynagrodzeń suwalskich nauczycieli. I tak od 1 września 2020 r. średnie wynagrodzenie brutto wynosi:
– nauczyciel dyplomowany – 6 509,55 zł (posiada je ok. 74% ogółu suwalskich nauczycieli),
– nauczyciel mianowany – 5 094,43 zł (ok. 12% ogółu suwalskich nauczycieli),
– nauczyciel kontraktowy – 3 926,96 zł (ok. 11% ogółu suwalskich nauczycieli),
– nauczyciel stażysta – 3 537,80 zł (ok. 3% ogółu suwalskich nauczycieli).
Z informacji przedstawionej radnym wynika, że suwalscy nauczyciele na wszystkich stopniach awansu zawodowego zarobili więcej niż określają to wskaźniki w Karcie Nauczyciela.

Wnioski i oświadczenia radnych

Z. R. De-Mezer poprosił o informację o efektach działalności Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której Miasto Suwałki jest udziałowcem od 25 lat. Prezydent Czesław Renkiewicz stwierdził, że suwalska podstrefa SSSE od zmiany przepisów w połowie 2018 roku przeżywa gorszy czas, ale zapewne więcej dokładnych informacji o działalności Strefy na sesji radnym mógłby przedstawić jej prezes.
J. J. Kowalewski zapytał o obietnicę przejęcia budynku przy ul. Utrata na potrzeby suwalskich harcerzy. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że budynek po weterynarii przy ul. Utrata jest własnością Skarbu Państwa i będzie wykorzystany pod potrzeby służb podlegających Wojewodzie Podlaskiemu.

W tej chwili suwalski samorząd zaproponował harcerzom trzy lokalizacje: przy ul. T. Noniewicza, w budynku przy Zalewie Arkadia oraz przy ul. T. Kościuszki 71A. Harcerze jeszcze nie odpowiedzieli na te propozycje. Mariola Brygida Karpińska zapytała o ocenę wyników nauczania w suwalskich szkołach. Prezydent Suwałk stwierdził, że te wyniki go nie satysfakcjonują i ich poprawa powinna być głównym celem Strategii oświaty w Suwałkach, nad którą trwają prace. Przykładowo, w analizie SWOT do tej strategii zapisano, że jest słaby nadzór pedagogiczny, który zgodnie z prawem oświatowym sprawują dyrektorzy szkół i kuratorium oświaty. Po ostatnim opublikowanym rankingu „Perspektyw” i dużym spadku w nim I Liceum Ogólnokształcącego, jego dyrektor zobowiązała się do przeanalizowania tej sytuacji. Zdaniem prezydenta Cz. Renkiewicza nad poprawą jakości nauczania w suwalskich szkołach powinni pracować wszyscy, którzy mają na to wpływ.

Adam Ołowniuk nie zgodził się z wnioskiem złożonym przez radnych PiS w sprawie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i ocenił go jako polityczną nagonkę na tę placówkę. W jego ocenie w Ośrodku nie dzieje się nic złego, co potwierdzają też stanowiska Rady Pedagogicznej i rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki. J. Juszkiewicz stwierdził, że stanowisko klubu PiS to nie jest polityczny spór, a jedynie zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie w Ośrodku. Sławomir Sieczkowski zapytał o sytuację w Szkole Podstawowej nr 2 i ewentualne zagrożenie dla dzieci związane z koronawirusem. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że sytuację w SP nr 2 wspólnie z Sanepidem kontroluje Urząd Miejski. Prezydent Suwałk wystąpił do wszystkich dyrektorów suwalskich placówek oświatowych z apelem
o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach i żłobku. Szefowa suwalskiego Sanepidu E. Bednarko poinformowała, że 15 lutego trwała jeszcze kontrola w SP nr 2, w czasie której potwierdziły się zarzuty zgłoszone przez pracowników szkoły skierowane do służb sanitarnych, w tym Głównego Inspektora Sanitarnego. W tej szkole 14 pracowników zachorowało na COViD-19. Do zgłoszonych zarzutów ma odnieść się jeszcze dyrektor SP nr 2.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl
oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Top