Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XVIII/240/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.02.2020 r. przyjęty został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach”.

Jednocześnie informuje się, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, w godzinach pracy: poniedziałek 800 – 1600,  wtorek – piątek: 730 – 1530.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

109/2020

Top