Debata nad przyszłością 5G

Debata nad przyszłością 5G

Z udziałem radnych Rady Miejskiej, prezydenta Suwałk, ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji oraz przedstawicieli mieszkańców Suwałk odbyła się 3 września debata nad przyszłością 5G. Powodem do organizacji takiego typu spotkania była potrzeba poszerzenia wiedzy samorządowców w zakresie nowej technologii telekomunikacyjnej, a więc wsłuchanie się w głos zarówno specjalistów zajmujących się wspomnianymi zagadnieniami, jak też mieszkańców zaniepokojonych ewentualnym oddziaływaniem 5G na zdrowie i życie człowieka.

W składzie delegacji, która przyjechała do Suwałk znaleźli się: Grzegorz Czwordon – główny specjalista w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji, Kinga Graczyk z Biura Ministra Cyfryzacji oraz Rafał Pawlak i Witold Tomaszewski z Państwowego Instytutu Badawczego.
Mieszkańców, zainteresowanych tematem 5G reprezentowali: Joanna Adamska – lekarz medycyny pracy, Regina Ciborowska – fizyk/nauczyciel suwalskiej szkoły średniej oraz Artur Kwiatkowski – w zastępstwie Artura Korzuna – autora wystąpienia do Prezydenta Miasta Suwałk.

Głos mieszkańców
Przedstawiciele Suwalczan, którzy korespondowali z samorządem, pisząc petycję
o zagrożeniach 5G oraz kierując wystąpienia lub składając wizyty podczas przyjęć interesantów, zwracali uwagę na brak wiedzy o szkodliwości nowych nieprzebadanych częstotliwości. Twierdzą, że zmiany jakie wprowadza nowelizacja tzw. Megaustawy, a więc wielokrotne podniesienie limitu ekspozycji dopuszczalnego promieniowania pól elektromagnetycznych, zniesienie wymogu uzyskiwania pozwoleń na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej a także pozbawienie władz samorządowych możliwości decydowania o lokalizacji tych stacji oraz udziału w konsultacjach zmian prawnych, są niesprawiedliwe.

Wyjaśnienia ekspertów
Eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji rekomendowali 5G, jako najnowszy standard mobilnej komunikacji, czyli część strategicznej infrastruktury kraju i kolejny filar rozwoju – tak samo jak kiedyś drogi, tory kolejowe, linie energetyczne czy gazociągi. Sieć 5G, która jeszcze nie jest dostępna, pozwoli z czasem na zdecydowanie szybszy transfer danych i jednoczesną obsługą większej liczby urządzeń. W ciągu najbliższych 2-3 lat obecna konfiguracja sieci nie będzie w stanie obsłużyć prognozowanego ruchu. Według niektórych prognoz, do roku 2030 zapotrzebowanie na transfer danych wzrośnie w Polsce ponad 24-krotnie, co grozi zatkaniem mobilnego Internetu. 5G ma zabezpieczyć znaczny wzrost prędkości, nawet do 10 gigabajtów na sekundę, co ma ogromne znaczenie w transporcie autonomicznym, zdalnej medycynie, czy monitoringu. Inwestor pragnący zbudować naprawdę nowoczesną fabrykę, zlokalizuje ją tam, gdzie zapewni się mu ultraszybką i niezawodną sieć teleinformatyczną. Okazuje się, że sieć światłowodowa niestety nie zastąpi połączeń radiowych. Już w 2016 r. liczba abonentów mobilnego Internetu przewyższyła
w naszym kraju liczbę abonentów stałych łączy. Gęstsza sieć małych nadajników antenowych
o niskiej mocy to szansa na zmniejszenie oddziaływania telefonii komórkowej na człowieka. Sieci 5G będą opierały się na tych samych falach radiowych, jak 3G, 4G/LTE, a także Wi-Fi czy Bluetooth. Zdaniem ekspertów ich wpływ na człowieka i otoczenie został przebadany i cały czas jest monitorowany. Jeszcze w tym roku ma zostać uruchomiony ogólnodostępny, bezpłatny program SI2PEM, dzięki któremu możliwe będzie sprawdzenie poziomu pola elektromagnetycznego w dowolnie wybranym miejscu na terenie całego kraju.

Radni zdecydują o losie petycji

W założeniu debata służyła wypracowaniu opinii radnych o petycji złożonej do suwalskiego samorządu „W sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem”. Uchwała w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia petycji zostanie przedstawiona radnym na sesji, która odbędzie się 30 września, po wcześniejszym wypracowaniu stanowiska przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja przeanalizuje wymiar społeczny petycji, a także jej aspekt prawny, co do możliwości realizacji oczekiwań autora petycji.
W sprawie 5G była także interpelacja radnego, Jacka Juszkiewicza dotycząca kontrolnych pomiarów pola natężenia elektromagnetycznego przy zabudowie mieszkaniowej i usługowej wokół 3 stacji bazowych telefonii komórkowej w mieście. Pomiar wykonany został przez WIOŚ w Białymstoku Delegatura w Suwałkach i nie wykazał przekroczenia dopuszczalnych norm pola elektromagnetycznego.

Brak wiarygodnych i pełnych informacji
Wiedza o technologii 5G opiera się głównie o tzw. Megaustawę, czyli ustawę z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli rozwoju bezprzewodowego internetu szerokopasmowego, nazywanego w skrócie 5G. Pomocą jest korespondencja, która dotarła do Suwałk po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej do Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Dostępna jest też opublikowana z końcem 2019 r. Biała Księga „Pole elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G” oraz „Przewodnik po 5G”. Oczywiście dostępne są w przestrzeni wirtualnej liczne wypowiedzi, zarówno zwolenników i przeciwników 5G.
Spotkanie potwierdziło, że wiedza o roli i znaczeniu nowej technologii na rozwój cywilizacyjny, a także o ewentualnym oddziaływaniu (lub jego braku) na zdrowie i życie człowieka jest niestety mała i budzi szereg wątpliwości. Momentami dało się uświadomić sobie, że w przestrzeni publicznej można niemal mówić o dezinformacji, zwłaszcza jeśli chodzi o posługiwanie się danymi zamieszczonymi na portalach społecznościowych czy ulotkach. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji przestrzegali przed dawaniem wiarygodności takich publikacji, bez sprawdzenia komunikatu w innych źródłach.

Top