Debata i Wotum

Debata i Wotum

30 czerwca obrady suwalskiej Rady Miejskiej zdominowane zostaną ocenami minionego roku budżetowego. W porządku obrad m.in. debata nad Raportem o stanie Miasta Suwałki za 2019 r., głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Prezydentowi Suwałk, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. oraz głosowanie nad absolutorium dla Prezydenta.
Raport o Stanie Miasta został przedstawiony Radzie Miejskiej po raz drugi. Wprowadzona nowelizacja przepisów samorządowych i wyborczych nałożyła na prezydenta miasta obowiązek, by każdego roku do 31 maja przedkładał organowi stanowiącemu raport podsumowujący działalność organu wykonawczego w roku poprzedzającym, w szczególności stan realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonania uchwał rady miejskiej. Zgodnie z założeniem, raport ma informować
o jakości życia mieszkańców i poziomie rozwoju danego samorządu oraz wskazywać mocne jego strony oraz problemy wymagające rozwiązania.
Radni zajmą się też projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, nadadzą imię Tytusa Karpowicza ulicy biegnącej od ul. Raczkowskiej równolegle do ul. Mariana Piekarskiego oraz zmienią Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Suwałk i zasady ustalania zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki.
Nowym elementem w porządku obrad będzie wprowadzenie punktu pod nazwą „Informacje i odpowiedzi Prezydenta Miasta Suwałk”
w końcowej części sesji, jako odniesienie się do wniosków i oświadczeń radnych, zgłoszonych w początkowej części obrad.

Sesja odbędzie się w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1. Początek 30 czerwca (wtorek) o godz. 12:00. Transmisja on-line na stronie: www.um.suwalki.pl

Top