Co zmieni się od 1 lipca w opłatach za śmieci?

Co zmieni się od 1 lipca w opłatach za śmieci?

Od 1 lipca wprowadzony zostaje ustawowo obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (frakcji: szkło, plastik, papier, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz zbiórki niesegregowanych/zmieszanych odpadów komunalnych) dla wszystkich mieszkańców. Oznacza to, że nie będzie już można swobodnie decydować o sposobie gromadzenia odpadów. Od tego terminu będą obowiązywać także nowe wzory deklaracji o wysokości opłat.

Nowe stawki opłat
Również od 1 lipca zacznie obowiązywać nowa miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami od mieszkańców Suwałk w wysokości 33,00 zł od gospodarstwa domowego. Podstawową przyczyną wzrostu stały są nieprzewidywalne i niezależne od samorządu problemy na rynku surowców wtórnych i gwałtowny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, których jedyną formą zagospodarowania jest ich spalenie (tzw. preRDF). W okresie kilku miesięcy 2020 r. koszt spalenia jednej tony preRDF wzrósł niemal 3-krotnie – z 230 zł za tonę do ponad 600 zł/t.
Formy pomocy
Suwalczanie mogą uzyskać ulgi tzw. ustawowe oraz wynikające z samorządowego Programu osłonowego Miasta Suwałki. I tak, działaniem osłonowym ze strony suwalskiego samorządu objęte są osoby samotnie zamieszkujące w lokalu lub domu (do którego posiadają tytuł prawny), uzyskujące miesięczne dochody w wysokości nieprzekraczającej 1500 zł netto i nie korzystające z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie za odbiór odpadów (z wyłączeniem osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym). Osoby te nie mogą mieć zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat. Pomoc ustawowa przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj. 701 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej) oraz 528 zł (na osobę w rodzinie).

Jak uzyskać ulgę
Pomoc odbywa się na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego – złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (wzór na stronie bip.um.suwalki.pl – w zakładce Zarządzenia) oraz na stronie MOPR. Kwota zwolnienia wynosi 13 zł miesięcznie.

Terminy wnoszenia opłat
Terminy wnoszenia opłat pozostają bez zmian. Są one następujące:
– za styczeń, luty, marzec – do 15 marca,
– za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca,
– za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września,
– za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia.

Gdzie uzyskać informacje?
Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Suwałkach dostępne są na stronie: http://www.odpady.suwalki.eu/
Informacje można także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach: telefonicznie pod numerem telefonu 87 562 82 61 lub osobiście w pok. 213 przy ul. A. Mickiewicza 1.
śmieci wizualizacja

Top