Konkurs recytatorski „Tuwimowo”

Konkurs recytatorski „Tuwimowo”

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza uczniów klas II-V szkół podstawowych Suwałk i powiatu suwalskiego do udziału w konkursie recytatorskim „Tuwimowo”, zorganizowanym  z okazji  125. rocznicy urodzin Juliana Tuwima.

Zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie wybranego wiersza z książki „Tuwimowo”. Teksty wierszy są dostępne w wypożyczalniach Biblioteki Publicznej w Suwałkach i w filiach suwalskiej biblioteki.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (w załączniku) do 15 maja 2019 r.

Przegląd finałowy i wyłonienie zwycięzców odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A.

Informacje o konkursie pod nr tel.: 87-565-62-46 wew. 13, 17, 18 lub e-mailem: metodyka@bpsuwalki.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele:

1. Popularyzacja twórczości Juliana Tuwima oraz współczesnych poetów polskich.

2. Upamiętnienie 125. rocznicy urodzin Juliana Tuwima.

3. Zainteresowanie uczniów poezją i twórcza aktywizacja młodzieży.

4. Kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.

Założenia programowo-organizacyjne:

1. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie wybranego wiersza z książki „Tuwimowo”. Teksty wierszy są dostępne w wypożyczalniach Biblioteki Publicznej w Suwałkach i w filiach.

2. Czas recytacji nie powinien przekraczać 5 min.

3. Przegląd finałowy i wyłonienie zwycięzców odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33 A.

4. Informacje o konkursie pod nr tel.: 87-565-62-46 wew. 13, 17, 18 lub e-mailem: metodyka@bpsuwalki.pl.

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas II-V szkół podstawowych Suwałk i powiatu suwalskiego.

2. Prawo zgłaszania kandydatów do konkursu przysługuje nauczycielom języka polskiego lub bibliotekarzom.

3. Jedna szkoła może zgłosić do 5 kandydatów wyłonionych w ramach wewnętrznych eliminacji.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, do 15 maja 2019 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33 A, 16-400 Suwałki z dopiskiem: „Tuwimowo”

5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, działaniach promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych laureatów konkursu niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

6. Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie ewentualnego wizerunku uczestnika.

Kryteria oceny i nagrody:

1. Jury powołane przez organizatora, podczas finału dokona oceny prezentacji konkursowych wg kryteriów:

– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

– interpretacja tekstu,

– kultura słowa.

2. Komisja ma prawo do interpretacji regulaminu konkursu.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

 

Regulamin konkursu[Tuwimowo]

Karta_zgloszenia

Top