Terminy – harmonogram naboru do szkół podstawowych

Terminy – harmonogram naboru do szkół podstawowych

Uchwała Nr XXX/360/2017 Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obwiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), uchwala się co następuje:

 • 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) dziecko rodzica odprowadzającego podatek dochodowy na rzecz Miasta Suwałk – 20 pkt;

2) uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego szkoły – 10 pkt;

3) realizowanie obowiązku szkolnego w szkole przez rodzeństwo kandydata – 10 pkt;

4) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym – 8 pkt;

5) miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 8 pkt;

6) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

7) wielodzietność rodziny kandydata – 4 pkt;

8) niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata – 4 pkt;

9) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt;

10) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt;

11) dziecko pracownika szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki – 2 pkt;

12) dziecko osoby, której pomysł został objęty programem Platformy Startowej realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.1.1. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 2 pkt.

 • 2. 1. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 rodzic potwierdza oświadczeniem o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Miasta Suwałki.
 1. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 rodzic potwierdza oświadczeniem o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 rodzic potwierdza oświadczeniem o realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata.
 3. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym.
 4. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 rodzic potwierdza oświadczeniem rodzica o zatrudnieniu w miejscu znajdującym się w obwodzie szkoły.
 5. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 6 rodzic potwierdza oświadczeniem o zamieszkiwaniu krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.
 6. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 7 rodzic potwierdza oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata.
 7. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 8 rodzic potwierdza orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).
 8. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 9 rodzic potwierdza prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 9. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 10 rodzic potwierdza dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).
 10. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 11 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez Miasto Suwałki.
 11. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 12 rodzic potwierdza oświadczeniem o objęciu jego pomysłu programem Platformy Startowej realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.1.1. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
 • 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 3967).
 • 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych (dotyczy kandydatów spoza obwodu) oraz klas IV sportowych i klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, na rok szkolny 2019/2020

 

Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1 Złożenie wniosku o przyjęcie
do klas I szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 06.03.2019 r. godz. 8.00

do 19.03.2019 r. godz. 15.00

od 10.04.2019 r. godz. 8.00

do 17.04.2019 r. godz. 15.00

2 Złożenie wniosku o przyjęcie do klas IV sportowych oraz klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów określonych kolejno w art. 137 oraz 139 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) od 06.03.2019 r. godz. 8.00

do 11.03.2019 r. godz. 15.00

od 8.04.2019 r. godz. 8.00

do 10.04.2019 r. godz. 15.00

3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu predyspozycji językowych od 12.03.2019 r.
do 18.03.2019 r.
od 11.04.2019 r.
do 12.04.2019 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu predyspozycji językowych 19.03.2019 r. godz. 15.00 15.04.2019 r. godz. 15.00
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 20.03.2019 r.

do 26.03.2019 r.

od 18.04.2019 r.

do 23.04.2019 r.

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.03.2019 r. godz. 8.00 24.04.2019 r. godz. 8.00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 27.03.2019 r. godz. 8.00

do 05.04.2019 r. godz. 12.00

od 24.04.2019 r. godz. 8.00

do 06.05.2019 r. godz. 14.00

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.04.2019 r. godz. 15.00 07.05.2019 r. godz. 8.00

 

Top