OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 czerwca 2020 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49, art. 10, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części (1/4) mającą nieuregulowany stan prawny, położoną w Suwałkach, obręb nr 0004, oznaczoną działką nr geodezyjny 22844/46 o powierzchni 0,0771 ha, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2020 sygn. AGP.6740.21.2020.SZ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi 2KDL od ulicy Nowomiejskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej w Suwałkach. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 pokój nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia odszkodowania nie zostanie zakończone w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji Prezydenta Miasta Suwałk nr 2/2020 sygn. AGP.6740.21.2020.SZ z dnia 15 kwietnia 2020 r. rygoru natychmiastowej wykonalności, tj. w terminie przewidzianym w art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10 kwietnia  2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim stronom postępowania udziału w postępowaniu, umożliwienie stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzenia się co do niego.

W związku z powyższym, przewidywany termin załatwienia sprawy określa się do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w ,,Dwutygodniku Suwalskim’’ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniach od 24.06.2020 r. do dnia 08.07.2020 r.

154/2020

Top