Informacja o projekcie UE

logotypy

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 – Rewitalizacja.

Cel: Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych.

Projekt obejmuje dwa zadania tj. rewitalizację i zaadaptowanie budynku byłej łaźni na obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą przeznaczoną na galerię oraz na potrzeby usług kultury i sportu (zadanie 1) oraz rewitalizację z zagospodarowaniem części terenów przyległych w celu utworzenia bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza (zadanie 2). Rewitalizacja bulwarów obejmuje wykonanie m.in. chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz nasadzenia zieleni, elementy małej architektury i oświetlenie terenu, a także regulację brzegów rzeki z umocnieniem podstawy skarp (od mostu na ul. Mickiewicza do mostu na ul. Kościuszki), budowę nabrzeża rekreacyjnego i slipu dla kajaków, przepławki dla ryb z remontem jazu oraz kładki dla pieszych i rowerzystów.

Całkowita wartość projektu: 13.252.217,97 zł w tym koszty kwalifikowalne: 7.779.141,34 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa: 6.223.313,00 zł.

129/2020

Top