„Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”

Suwałki projektMiasto Suwałki informuje, że zakończyła się realizacja projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0013/18 pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Poddziałanie 8.2.1. „Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Typ projektu: „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych.

Przedmiotowy projekt obejmował rozbudowę budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Suwałkach przy ulicy Sejneńska 33A, funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Przebudowany obiekt będzie przeznaczony  do realizowania zajęć z  kształcenia praktycznego, przedmiotów branży budowlanej, OZE i mechanicznej oraz jako ośrodek egzaminacyjny, do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:

  • technik budownictwa,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik mechanik,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych  w Suwałkach  dostosowanego do potrzeb rynku pracy realizowanego we współpracy z pracodawcami  poprzez rozbudowę budynku warsztatów i zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu.

Zakładane  rezultaty:

– przystosowanie oferty kształcenia zawodowego w ZST w Suwałkach do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji),

– stworzenie warunków w ZST w Suwałkach  zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w branży budowlanej, mechanicznej czy OZE, poprzez utworzenie/modernizację 14 pracowni do praktycznej nauki zawodu,

– przystosowanie budynku warsztatu Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– podniesienie atrakcyjności, jakości kształcenia i  szkolenia zawodowego poprzez modernizację  i poprawę funkcjonalności budynku warsztatów CKP nr 2 w Suwałkach,

– poprawa sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy absolwentów ZST w Suwałkach.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  1. Rozbudowę i przebudowę budynków warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach;
  2. Zakup wyposażenia i sprzętu do warsztatów praktycznej nauki w następujących zawodach: technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik mechanik w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Źródła finansowania:

Środki z EFRR – 3.546.408,02 PLN (64,15%)

Budżet Miasta Suwałki:  1.981.713,94 PLN

Całkowity koszt projektu: 5.528.121,96 PLN

Okres realizacji projektu: 04.10.2018 r. – 15.01.2020 r.

Top