Zdalna sesja

Zdalna sesja

Ze względu na stan epidemii i wprowadzone ograniczenia suwalscy samorządowcy uczestniczyli on-line w XXV sesji Rady Miejskiej. Nie uczestniczył w niej prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, który przebywał w szpitalu. Radni uchwalili m.in.: program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim oraz zajęli się dwiema petycjami i zgodzili się na używanie herbu Suwałk przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Suwałkach na swojej oznace rozpoznawczej.

PIENIĄDZE DLA NGO I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Radni miejscy uchwalili Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Po przedstawieniu projektu budżetu miejskiego na 2021 r., czyli po 15 listopada tego roku mogą być już ogłaszane konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Najwięcej pieniędzy zaplanowano na sport i upowszechnienie kultury fizycznej oraz na prowadzenie placówki zapewniającej opiekę osobom nietrzeźwym i bezdomnym. W uchwalonym programie zaplanowano pieniądze dla organizacji pozarządowych, tak jak w latach poprzednich m.in. dla klubów seniora, Centrum Informacji Turystycznej oraz na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. w Suwałkach zaplanowano przynajmniej 3 716 500 zł.

Rajcowie zdecydowali, że niewykorzystane dotąd pieniądze z PFRON na pomoc suwalskim niepełnosprawnym zostaną przeznaczone przede wszystkim na dodatkowe dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Na ten cel do końca roku będą oni mogli wykorzystać dodatkowe 46 347 zł.

W 2020 roku do dyspozycji suwalskich niepełnosprawnych przekazano blisko 1,9 mln zł ze środków PFRON.

POMNIKI PRZYRODY I PLANY

W Suwałkach będzie 12 nowych pomników przyrody – tak zdecydowali rajcowie. Nowe pomniki przyrody to: 4 modrzewie, 2 jabłonie domowe, 2 dęby oraz po jednym drzewie czereśni, lipy, wierzby i jarząbu. Radni wyrazili też zgodę na wycięcie będącej w złej kondycji zdrowotnej jednej wierzby przy moście na ul. Bakałarzewskiej. Stwarzała ona zagrożenie dla osób korzystających z chodnika i ścieżki rowerowej. Teraz w Suwałkach są 33 pomniki przyrody. To więcej o dwa niż przed dziesięciu laty.

Radni przyjęli też cztery uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ulicy Piaskowej, części terenów rekreacyjnych nad Zalewem Arkadia, terenu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej, terenu ograniczonego ulicą Piaskową oraz rzeką Czarną Hańczą i granicami administracyjnymi miasta.

DYSKUSJA O SOŁECTWACH

Rajcowie niejednogłośnie odrzucili petycję w sprawie likwidacji sołectwa. Przeciw odrzuceniu petycji głosowali: Karol Korneluk, Jacek Niedźwiedzki i Jacek Roszkowski. Wstrzymali się: Mariola Brygida Karpińska, Jarosław Schabieński i Sławomir Sieczkowski. Najwięcej dyskusji wywołały wyniki konsultacji społecznych, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przeprowadzono od 3 sierpnia do 15 września. Uczestniczyło w nich 303 mieszkańców miasta, z czego ponad 62% opowiedziało się za likwidacją sołectw. W dyskusji na sesji głos zabrali: J. Niedźwiedzki, Zbigniew Roman De-Mezer, Kamil Klimek, M.B. Karpińska, S. Sieczkowski, J. Schabieński, Jacek Juszkiewicz, Wojciech Pająk i J. Roszkowski. Większość z nich proponowała przeanalizowanie funkcjonowania suwalskich sołectw.

Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, charakterystyczna głównie dla obszarów wiejskich. W Suwałkach utworzono je na początku lat 80-tych, po tym jak ówczesne ministerstwo odpowiedzialne za administrację włączyło trzy wsie: Szwajcarię, Dubowo I i Krzywólkę w granice administracyjne Suwałk. We wszystkich suwalskich sołectwach co cztery lata wybierane są rady sołeckie oraz sołtysi, którzy wspierają mieszkańców w załatwianiu różnych spraw. Według szacunkowych wyliczeń na fundusz sołecki i diety sołtysów przeznaczanych jest ok. 86 tys. zł rocznie z miejskiej kasy.

O SIECI 5G

Po raz kolejny na sesji Rady Miejskiej dyskutowano o przyszłości sieci 5G, czyli najnowszego standardu mobilnej komunikacji. Pozwala ona na zdecydowanie szybszy przesył danych i jednoczesną obsługę większej liczny urządzeń. Umożliwi szybsze surfowanie w internecie, pobieranie plików (np. filmów) czy przeprowadzanie zdalnie operacji medycznych. Kłopotów z dostępem do sieci komórkowej doświadczamy na co dzień. Ile razy będąc w centrum miasta nasz smartfon miał problem z wczytaniem strony internetowej lub wyszukiwarką pozwalającą odnaleźć drogę w nieznanym mieście, mimo pełnego zasięgu powszechnie używanej teraz sieci LTE? Ile razy trzeba było ponownie wybierać numer aby dodzwonić się do dzieci lub rodziców? To wszystko wynika z ograniczeń pojemności sieci komórkowych, które są już na wyczerpaniu. Wiele z tych problemów rozwiązuje sieć 5G. Obszernie pisaliśmy o tym w „DTS” z 23 czerwca 2020 r.

Autorzy petycji skierowanej do suwalskiego samorządu sprzeciwiają się rozwojowi sieci 5G. W swoim uzasadnieniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji suwalskiej Rady Miejskiej podzieliła opinię Ministerstwa Cyfryzacji, które w piśmie skierowanym do suwalskiego samorządu wskazało, że w kierowanych do polskich samorządów petycjach przez tzw. „przeciwników sieci 5G” prezentowane informacje wpisują się w działania dezinformacyjne mające na celu wywołać strach przed informatyzacją i rozwojem cyfrowym społeczeństwa. 3 września w suwalskim ratuszu odbyło się spotkanie z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Łączności. W świetle prezentowanych materiałów, posiadających status oficjalnych stanowisk instytucji agend rządowych i organizacji międzynarodowych, sieć 5G nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

Radni niejednogłośnie odrzucili petycję w sprawie sieci 5G. Wstrzymali się od głosu: Anna Maria Gawlińska, J. Juszkiewicz, M.B. Karpińska, Jarosław Józef Kowalewski i Kamil Lauryn.

OŚWIADCZENIA I WNIOSKI RADNYCH

Adam Ołowniuk i Bogdan Bezdziecki zwrócili uwagę na sytuację w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 po przeprowadzonej w placówce kontroli i rezygnacji jej dyrektor. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna stwierdził, że Wydział Oświaty podtrzymuje zastrzeżenia ustalone w czasie kontroli. Takie kontrole mają pomagać dyrektorom w sprawnym i zgodnym z prawem zarządzaniu szkołami. A. Ołowniuk zaproponował też aby wystąpić do NFZ w sprawie powrotu lekarzy rodzinnych do leczenia stacjonarnego i ograniczenia teleporad. Ł. Kurzyna zadeklarował wystąpienie do NFZ z wnioskiem w tej sprawie. Z.R. De-Mezer i J. Schabieński poprosili o analizę działalności Centrum Usług Wspólnych obsługującego suwalskie szkoły i placówki oświatowe. Zastępca prezydenta Suwałk poinformował, że taka analiza jest w przygotowaniu. Z.R. De-Mezer dopominał się też o analizę działań podjętych przez suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji po ostatnich awariach. Ł. Kurzyna obiecał przekazanie radnym szerszej informacji o podjętych działaniach przez PWiK. Radny domagał się również analizy przyczyn wzrostu kosztów oświaty niepublicznej w Suwałkach. Ł. Kurzyna zadeklarował przekazanie takiej informacji na piśmie. J. Juszkiewicz i S. Sieczkowski poinformowali o swoim wystąpieniu do radnego Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie dodatkowych pieniędzy dla Suwałk na realizację projektu „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap”. Zastępca prezydenta Suwałk poinformował, że Miasto Suwałki nie miało problemów z pozyskaniem pieniędzy na ten projekt, a Zarząd Województwa już podjął decyzję o przyznaniu naszemu miastu pieniędzy na zakup m.in. kolejnych autobusów napędzanych gazem CNG. Więcej piszemy o tym na s. 3.

J. Schabieński przedstawił stanowisko radnych klubu PiS dotyczące interpelacji ich kolegi klubowego J. Roszkowskiego w sprawie nadania imienia Andrzeja Strumiłły Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Stwierdzają w nim, m.in. że „podstawą życia w wolnej i demokratycznej wspólnocie powinno być dążenie do prawdy i wolności. Uwikłanie w działania przynoszące szkodę społeczeństwu, a za takie uznajemy współpracę z komunistycznym aparatem represji, jest ważną częścią całościowej oceny danej osoby.” Anna Ruszewska zapytała o remont pływalni przy SP nr 10. Zastępca prezydenta Suwałk poinformował, że trwa szacowanie kosztów tego remontu, a o tym co dalej z nim zdecydują radni w czasie głosowania nad przyszłorocznym budżetem. J. Roszkowski zaapelował, żeby w czasie epidemii ograniczyć liczbę imprez i uroczystości. Ł. Kurzyna stwierdził, że zgadza się z opinią niedawno wyrażoną przez posła Jarosława Zielińskiego, że nie można zrezygnować z uroczystości patriotycznych. Tadeusz Czerwiecki domagał się, żeby automatycznie badać domowników osób zarażonych COViD-19. Zastępca Prezydenta Suwałk poinformował, że samorząd nie ma na to wpływu, bo jest to kompetencja Ministra Zdrowia.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji publikowanymi na BIP oraz nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie bip.um.suwalki.pl

Top