Ogłoszenia miejskie

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2020 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 sierpnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie garażu na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 10094 w Suwałkach przy ulicy Emilii Plater o powierzchni 19,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 5,00 zł/m2 netto, wadium 150,00 zł. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Kolejowego w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXXIII/445/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych działkami nr 33432/7, 33433/5 i 33491/4 o łącznej powierzchni 0,1835 ha położonych w Suwałkach przy ul. Utrata 72. Działka niezabudowana nr 33432/7 o powierzchni 0,0288 ha oraz działka nr 33433/5 o powierzchni 0,0432 ha zabudowana budynkiem murowanym mieszkalnym i niemieszkalnym wchodzą w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00017934/1, natomiast działka niezabudowana […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2020 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

„Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”

„Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Cel: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Zakres projektu obejmuje: – […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego i garażu na okres do 3 lat

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego i garażu na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego i garażu stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy: Lokale użytkowe: Tadeusza Kościuszki 112 o powierzchni użytkowej 13,48 m2 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zawiadamia, że przystąpił do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top