Ogłoszenia miejskie

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego 11 o powierzchni użytkowej 40,41 m2 – wywoławcza […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2018 roku, poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

KOMUNIKAT Prezydenta Miasta Suwałk

 KOMUNIKAT Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie wyboru ławników przez Radę Miejską w Suwałkach na okres kadencji 2020-2023. W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach. Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismem nr A-0160-4/19 z dnia 8 maja 2019 r. – podał, liczbę ławników, którą Rada […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową i Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno- zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej, M. Reja i Obwodnicą Suwałk Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4, art. 11 c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2018 roku, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top