Ogłoszenia miejskie

Informacja o wyniku przetargu sporządzona w dniu 8 października 2021 roku

Informacja o wyniku przetargu sporządzona w dniu 08 października 2021 roku. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30 września 2021 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Przedmiotem przetargu była sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 33934/8 o powierzchni 0,0800 ha, niezabudowana, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031671/3, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Studzieniczne w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2021 r. poz.741 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENI Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Północną, Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i granicą administracyjną miasta Suwałk Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2021 r. poz.741 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.  za rok 2021 i 2022. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o., zgodnie z art.64 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.351 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ustawą […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu zmiany uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Informacja o uchwaleniu zmiany uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551)  podaje się do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach przy ulicy Andrzeja Wajdy 3 wraz z bezpłatną obsługą ogólnodostępnych toalet. Lokal położony jest na parterze i przeznaczony na działalność gastronomiczną o łącznej powierzchni użytkowej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top