ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2017.1257) w związku z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2016.2147 ze zm.), w oparciu o uchwałę Nr XXIX/277/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Staszica, Sikorskiego, Gałaja i Mickiewicza w Suwałkach, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 318 z dnia 16.12.2008 r., poz. 3380),

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu z urzędu następujących postępowań administracyjnych, w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Suwałkach, Obręb Nr 5:

 1. 6831.19.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja 95, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 10017, w celu wydzielenie działki nr 10017/1 o pow. 0,0345 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.
 2. 6831.20.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja 93, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 10018, w celu wydzielenia działki nr 10018/1 o pow. 0,0156 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.
 3. 6831.21.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja 91, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 11586, w celu wydzielenie działki nr 11586/1 o pow. 0,0259 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.
 4. 6831.27.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja 75, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 11599, księga wieczysta nr SU1S/00004747/9, w celu wydzielenie działki nr 11599/1 o pow. 0,0235 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.
 5. 6831.28.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja 73, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 11600, w celu wydzielenia działki nr 11600/1 o pow. 0,0337 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.
 6. 6831.33.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja 57, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 11615, księga wieczysta nr SU1S/00002683/8, w celu wydzielenie działki nr 11615/1 o pow. 0,0161 ha w celu wydzielenia działki pod ciąg pieszo – rowerowy.
 7. 6831.37.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja 49, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 11619 w celu wydzielenie działki nr 11619/1 o pow. 0,0371 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.
 8. 6831.41.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 11625 w celu wydzielenie działki nr 11625/1 o pow. 0,0096 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.
 9. 6831.43.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja 37, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 11313 w celu wydzielenia działki nr 11313/1 o pow. 0,0208 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.
 10. 6831.46.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Gałaja 29, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnym 11317, w celu wydzielenia działki nr 11317/1 o pow. 0,0155 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.
 11. 6831.49.2017.BT – podział działki położonej przy ul. Bakałarzewskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr geodezyjnymi 11320/16 i 11320/13, księga wieczysta nr SU1S/00037404/3, w celu wydzielenie działek nr: 11320/17 o pow. 0,0024 ha, 11320/18 o pow. 0,0131 ha i 11320/20 o pow. 0,0099 ha pod ciąg pieszo – rowerowy.

 

Projektowane działki nr: 10017/1, 10018/1, 11586/1, 11599/1, 11600/1, 11615/1, 11619/1, 11625/1, 11313/1, 11317/1, 11320/17, 11320/18 i 11320/20 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Staszica, Sikorskiego, Gałaja i Mickiewicza w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/277/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 318 z dnia 16.12.2008 r., poz. 3380, objęte są konturem 3Kpr – pas publicznych ciągów pieszo – rowerowych z zielenią towarzyszącą.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 Kodeksu posterowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, (pokój 37), w dniach pracy Urzędu, od godz. 7.30 –15.30, telefon 87 – 5628037, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Przedmiotowe zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Dwutygodniku Suwalskim i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

212/2017

Top