Zapytania radnych

Zapytania radnych

W czasie styczniowej sesji dziewięciu radnych zadało pytania.

Karol Korneluk zapytał o możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć dla maturzystów. Zastępca prezydenta Ewa Sidorek poinformowała, że w tym roku będą organizowane zajęcia dla maturzystów na konkretne zapotrzebowanie zgłoszone przez suwalskie szkoły ponadgimnazjalne w ramach programu „Zdolny uczeń”. Nie wszystkie szkoły zgłosiły swój akces. Na realizację tych zajęć w tegorocznym budżecie miejskim zaplanowano 200 tys. zł. Radny zapytał o plany suwalskiego samorządu w sprawie ubiegania się o pieniądze z rządowego programu „Otwarte strefy aktywności”. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że chcemy pozyskać pieniądze z tego programu na budowę placu zabaw przy ul. Witosa 4A, do którego zapewne trzeba będzie sporo dorzucić z budżetu miejskiego. Prezydent przypomniał, że w ostatnim czasie powstało sporo placów zabaw w Suwałkach m.in. przy przedszkolach, przy Zalewie Arkadia i aquaparku. K. Korneluk zapytał też, o plany dotyczące zmiany Statutu Miasta, w kontekście niedawnych znaczących zmian ustawowych wprowadzonych przez polski parlament w funkcjonowaniu samorządu od następnej kadencji. Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec poinformował, że ta sprawa zostanie przedyskutowana na najbliższym spotkaniu przewodniczących klubów radnych.

Wiesław Murawko zgłosił problem asysty policyjnej dla pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Ppomocy Rodzinie w czasie wizyty u Janusza F. Jego zdaniem policjanci nie reagowali na wulgarne odzywki Janusza F. oraz groźby kierowane pod adresem radnego W. Murawki. Dodatkowo policja domaga się od MOPR zapłaty za asystę dla pracownika socjalnego. Radny wyraził zdziwienie kolejną nieobecnością przedstawiciela policji na sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Prezydent Suwałk stwierdził, że sprawa powinna być rozstrzygana pomiędzy MOPR i policją, której przedstawiciela zabrakło na sesji.

Piotr Wasiukow zapytał o możliwość wznowienia sprzedaży mieszkań komunalnych w Suwałkach. Cz. Renkiewicz poinformował, że zgodnie z programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym w Suwałkach, do właścicieli mieszkań pod wskazanymi w tej uchwale adresami zostały skierowane zapytania w sprawie ewentualnego zakupu przez nich zajmowanych mieszkań. Ratusz czeka teraz na ich odpowiedź. Zdaniem prezydenta Suwałk, ze względu na zachodzące zmiany na rynku pracy i zmiany społeczne trzeba będzie zastanowić się nad zmianą polityki mieszkaniowej w mieście. To jest temat do szerszej dyskusji z radnymi.

Jacek Juszkiewicz zwrócił uwagę na potrzebę budowy szkoły w południowej części miasta, gdzie rozwija się budownictwo wielorodzinne. Prezydent Renkiewicz zapowiedział, że w tym roku powstanie dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Pieniądze na ten cel zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie. Sama rozbudowa będzie realizowana w przyszłym roku. Samorząd zamierza rozbudowywać SP nr 4 w stronę sąsiadującego z nią budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. W tej szkole potrzebna też jest nowa hala sportowa. A jedną z najpilniejszych inwestycji w mieście jest budowa nowego żłobka.

Zdzisław Ścięgaj zapytał o sytuację w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie jego zdaniem jest potrzebna interwencja w trwającym konflikcie pomiędzy pracownikami i dyrektor tej placówki Ewą Brzozowską. Zastępca prezydenta Suwałk Ewa Sidorek poinformowała, że do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo od części pracowników SP nr 2, w którym zgłosili szereg uwag pod adresem dyrektor SP nr 2. E. Sidorek spotkała się z nimi i nie wszystkie problemy udało się rozwiązać, bo część z nich dotyczyła relacji międzyludzkich. W takich sprawach mamy sytuację: „słowo przeciwko słowu”. I wtedy jedynie sąd może ją rozstrzygnąć. Po tym spotkaniu do ratusza wpłynęło kolejne pismo z SP nr 2, w którym inni pracownicy tej szkoły kwestionowali zarzuty pod adresem dyrektor E. Brzozowskiej. Zdaniem zastępcy prezydenta Suwałk tę sprawę można rozstrzygnąć tylko w szkole.

Wojciech Pająk zapytał o postępy w sprawie montażu w Suwałkach czujników czystości powietrza, w której wystąpił przed kilkoma tygodniami. O to pytał też Zbysław Grajek. Prezydent Renkiewicz zadeklarował, że jeszcze w czasie tegorocznej zimy pojawi się w Suwałkach 11 czujników mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza. Zamontowane zostaną m.in. w przedszkolach, żłobku, szkołach i w ratuszu. Odczyt z czujników będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, za pomocą bezpłatnej aplikacji, w telefonach komórkowych i na stronie internetowej suwalskiego Urzędu Miejskiego. Koszt instalacji czujników to około 20 tys. zł.

Grzegorz Gorlo poprosił o informację o reprywatyzacji i zwrocie nieruchomości w Suwałkach po 1989 roku. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że przygotowanie informacji obejmującej tak długą perspektywę wymaga czasu. Przedstawi jej po zebraniu wszystkich danych.

Zbysław Grajek powrócił do sprawy armat sowieckich ustawionych przy suwalskim Pomniku Żołnierzy Września. Prezydent Suwałk przypomniał, że o „dekomunizacji” tego pomnika dyskutowano już przed kilkunastoma laty. Armaty są własnością wojska i tylko wojsko może je wymienić na armaty polskie. Zapowiedział, że w tej sprawie zwróci się do dowódcy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Radny zapytał też o liczbę miejsc parkingowych przy ul. Młynarskiego 15, bo otrzymał informację, że po remoncie tej ulicy ich liczba się zmniejszyła. Cz. Renkiewicz poinformował, że przy ul. Młynarskiego przed remontem było 70 miejsc parkingowych, a teraz jest ich 155.

Zdzisław Przełomiec zaproponował kontunuowanie w Suwałkach pilotażu systemu monitorowania stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych, który był realizowany od 2016 r. we współpracy ze szpitalem i krakowską firma Comarch. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Honorata Rudnik poinformowała, że pilotażem objętych było ponad 20 osób, które otrzymały urządzenia do zdalnej opieki przez 24 h. Z informacji uzyskanych od osób objętych pilotażem wynikało, że najsłabszym elementem była tzw. opaska życia czyli alarmowy system wywoławczy. Pilotaż się zakończył, a kontynuacja jest możliwa na warunkach handlowych.

Top