Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego informuje o naborze

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego informuje o naborze

5 lipca zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Do 10 lipca do godz. 16ºº kandydaci mają czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Po przeanalizowaniu liczby punktów kandydatów oczekujących na zakwalifikowanie do poszczególnych oddziałów, podjęto decyzję o utworzeniu trzech dodatkowych oddziałów klas pierwszych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Dla kandydatów po gimnazjum utworzony został dodatkowy oddział klasy I w II LO oraz
w III LO. Po zwiększeniu liczby miejsc w dwóch oddziałach, do liceów ogólnokształcących zostali zakwalifikowani wyłącznie kandydaci z liczbą punktów powyżej 100. W ofercie skierowanej do kandydatów po szkole podstawowej zwiększono liczbę miejsc w Technikum nr 2 – utworzono dodatkowy oddział klasy I na kierunku technik informatyk. Zainteresowanie kształceniem w tym zawodzie było bardzo duże, a oczekujący kandydaci osiągnęli bardzo dobre wyniki.

12 lipca rozpocznie się nabór uzupełniający. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej ze szkół, będą mogli złożyć wnioski do szkół, które będą dysponowały wolnymi miejscami. Wolne miejsca będą dostępne w I Liceum Ogólnokształcącym (dla kandydatów po szkole podstawowej), w Technikum nr 3, na kierunku technik automatyk (dla kandydatów po gimnazjum) oraz w Szkole Branżowej I Stopnia nr 2 (dla kandydatów po szkole podstawowej). Wolnymi miejscami dysponują również szkoły działające na terenie miasta Suwałki, prowadzone przez inne organy.  Ponadto, liczba wolnych miejsc uzależniona jest od tego, ilu kandydatów zakwalifikowanych potwierdzi chęć nauki w danej szkole.

12 lipca 2019 r. o godz. 10ºº szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Top