Suwalczanie się dokształcają

Suwalczanie się dokształcają

Od półtora roku realizowany jest projekt służący podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych zamieszkałych w subregionie suwalskim z wykorzystaniem środków unijnych. Kursy oraz studia podyplomowe będą jeszcze organizowane do 30 czerwca 2020 r.

O szczegółach szkoleń rozmawiamy z Agnieszką Bucewicz doradcą edukacyjno-zawodowym projektu „Bon na szkolenie” realizowanego przez Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Suwałkach.

– Która z form szkoleniowych cieszy się największym zainteresowaniem?
– Największym zainteresowaniem cieszą się kursy zawodowe, do których do końca lutego złożono 665 ankiet. W grupie tej dominują zgłoszenia na kursy prawa jazdy kategorii C+E oraz kursy operatorów koparko-ładowarek i innych maszyn budowlanych. Chętnych nie brakuje także na kursy specjalistów ds. kadr, specjalistów ds. rachunkowości oraz głównego księgowego. Kolejną grupę stanowią osoby, które zdecydowały się na studia podyplomowe. Złożono już dotąd 415 ankiet. Najpopularniejszym kierunkiem jest edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami oraz spektrum autyzmu.
Ponadto 307 zgłoszeń dotyczyło nauki języków obcych, a dominującym jest język angielski.
Ostatnią, liczebnie dużą grupę stanowią kursy komputerowe, o które zabiega 155 osób. A tu największym zainteresowaniem cieszą się zarówno kursy z podstawowej obsługi komputera i internetu, jak też kursy specjalistyczne, zwłaszcza programowania w różnych wersjach językowych.
Wartość podpisanych już umów z mieszkańcami Suwałk opiewa na ok. 2 880 000 zł. Do projektu zakwalifikowanych zostało 700 osób, zaś umowy na dofinansowanie podpisane zostały w 468 przypadkach.

– Jaką maksymalną kwotę wsparcia można uzyskać?
– Każdy uczestnik projektu otrzymuje dofinansowanie w wysokości 90% wartości kursu, szkolenia bądź studiów podyplomowych. W zależności od wybranej formy szkoleniowej, zróżnicowana jest maksymalna wartość wsparcia. Dofinansowanie szkoleń językowych, kursów informatycznych, kursów kompetencji ogólnych oraz studiów podyplomowych może wynieść 9 tys. zł. Jeśli chodzi o kursy umiejętności zawodowych oraz kursy nadające kwalifikacje zawodowe, dofinansowanie może wynieść nawet 15 tys. zł.

– Jakie są kryteria kwalifikacyjne i co należy zrobić, by skorzystać z projektu?
– Nie jest trudno spełnić podstawowe kryteria rekrutacji. Do projektu kwalifikowane są osoby, które uzyskały co najmniej dwa punkty w określonych regulaminem kategoriach. Punkty przyznawane są m.in. za wykształcenie (co najwyżej średnie), wiek (powyżej 50 lat), zgłoszenie do projektu (np. po raz pierwszy) czy też za uczestnictwo w kształceniu ustawicznym (po raz pierwszy).
Do Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego mogą zgłaszać się tylko osoby z Suwałk. Mieszkańcy innych powiatów, mają siedziby biur w swoich powiatach. Suwalskie biuro znajduje się przy ul. Sejneńskiej 35, tel. 87 566 42 29. Obszerne informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie: www.bonnaszkolenie.pl.

– Dziękujemy za rozmowę.

Top