Sesja w Parku

Sesja w Parku

XXXV sesja suwalskiej Rady Miejskiej odbyła się nietypowo w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód. A to za sprawą tego, że radnym przedstawiono informację z działalności tej spółki. Radni m.in. przyjęli też jedenaście uchwał oraz zapoznali się z raportem z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020.

 

O parku

Z informacji przedstawionej przez Dariusza Bogdana, prezesa suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego wynika, że zależy mu na tym, by ta spółka była postrzegana poprzez pryzmat swojej działalności, a nie jako infrastruktura i budynki. Grzegorz Gorlo zapytał o przyczynę roszczeń wobec Parku w kwocie ponad 4 mln zł i o odpowiedzialność prezesa spółki i Rady Nadzorczej za te roszczenia. Prezes D. Bogdan wyjaśnił, że spółka jeszcze nie zwróciła żadnych pieniędzy, bo procedury odwoławcze w tej sprawie wciąż trwają. Korekta finansowa dotyczy okresu budowy i wyposażenia Parku. Karol Korneluk zapytał o termin realizacji projektu „Innowacyjne Suwałki – Słoneczne Miasto – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych”.

D. Bogdan poinformował, że przetarg na realizację tego projektu zostanie ogłoszony w najbliższych dniach, a instalacje fotowoltaiczne będą zamontowane w budynkach mieszkalnych do końca tego roku.

 

Centrum do rewitalizacji

Radni jednogłośnie przyjęli „Zintegrowany program rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023”. Wynika z niego, że centrum Suwałk potrzebuje rewitalizacji społecznej i technicznej. Ożywienia wymaga obszar położony pomiędzy ulicami: gen. Dwernickiego, E. Plater, Gałaja, wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy, Wigierskiej, Utraty, Waryńskiego, Sejneńskiej i Noniewicza. W czasie przygotowań tego programu przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne. Dzięki temu dokumentowi osoby i instytucje z terenu objętego programem rewitalizacji będą mogły ubiegać się o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Obszar przeznaczony do rewitalizacji zajmuje 2,3% powierzchni miasta, a mieszka tutaj 10 563 osoby, czyli 15% suwalczan. Autorzy tego programu– Instytut Rozwoju Miast wskazują, co trzeba zrobić by ożywić centrum Suwałk. Prowadzić do tego ma m.in. wsparcie bezrobotnych w znalezieniu pracy, ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, aktywizowanie dzieci i młodzieży oraz wzbogacanie ofert edukacyjnej, kulturalnej, a także tworzenie zielonych miejsc wypoczynku i remonty budynków.

W programie znalazł się m.in. zapis o rewitalizacji starej łaźni nad Czarną Hańczą, rewitalizacji bulwarów nadrzecznych oraz przebudowie budynku przy ul. Sejneńskiej 22, w którym powstanie 42 lokali socjalnych. Dokument przewiduje też szereg działań o charakterze szkoleniowym, warsztatowym, edukacyjnym, w tym m.in. powołanie spółdzielni socjalnej przez organizacje pozarządowe zajmującej się aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

 

Więcej na pomoc niepełnosprawnym

Suwalscy radni zdecydowali o przeznaczeniu dodatkowych 80 032 zł przyznanych Suwałkom przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Dodatkowo 40 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, a na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zostanie przeznaczonych 40 032 zł.

W tym roku w Suwałkach z pieniędzy PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym zostanie przeznczonych ponad 1,5 mln zł, z czego rozdysponowano już 94% tej kwoty. Za te pieniądze m.in.:

– 282 osoby wzięły udział w turnusach rehabilitacyjnych,

– 24 niepełnosprawnym zlikwidowano bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania,

– 12 osób otrzymało sprzęt rehabilitacyjny,

– 35 niepełnosprawnych uczestniczyło w terapii zajęciowej,

– rozpatrzono 514 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy, ortezy, pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe, kule, balkoniki, laski, soczewki korekcyjne i aparaty do bezdechu sennego).

 

Kosztowne tereny dla wszystkich

Radni przyjęli uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II i terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta. W tym drugim planie nie uwzględniono wniosków właścicieli gruntów we wschodniej części miasta, by ich działki przekształcić z rolnych na budowlane, i przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne. Zgoda na tą propozycję wymagałaby najpierw zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

Zdaniem prezydenta Suwałk, miejskich terenów, na których już dzisiaj można stawiać domy, wystarczy nawet na kilkadziesiąt lat. Mowa o 135 ha w siedmiu lokalizacjach, z których największymi są obszary przy ul. Staniszewskiego oraz Krzywólce. Uzbrojenie terenów i ich skomunikowanie pochłania olbrzymie pieniądze. Już teraz, na wykup z obszarów przeznaczonych na domy jednorodzinne działek i wybudowanie na nich infrastruktury oraz nowych ulic i dróg potrzeba prawie 300 milionów zł czyli prawie tyle, ile wynosi roczny budżet miasta.

 

Uchwały oświatowe i finansowe

Radni jednogłośnie dostosowali sieć szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Uchwalili też zmiany w budżecie miejskim, w którym zaplanowano pieniądze na zakup autobusu oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które były niezbędne przede wszystkim ze względu na nierozstrzygnięcie przetargów na remonty siedmiu szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, do których zgłosiła się tylko jedna firma chcąca je realizować za kwoty wyższe niż w kosztorysach. Teraz przetargi zostaną ogłoszone z dłuższymi terminami realizacji, co może spowodować, że inne firmy zainteresują się wykonaniem tych remontów.

 

***

Zapytania radnych

 

Pięcioro radnych zadało pytania w czasie lipcowej sesji Rady Miejskiej.

Anna Ruszewska z klubu „Łączą nas Suwałki” poprosiła o informację o działaniach podejmowanych przez oficera rowerowego funkcjonującego w ramach Zarządu Dróg i Zieleni. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że oficer rowerowy przygotował program rozwoju ścieżek rowerowych w Suwałkach, który został przed trzema miesiącami zaprezentowany radnym. Jednocześnie prezydent wyraził oczekiwanie, że oficer rowerowy będzie spotykał się z mieszkańcami Suwałk. Tomasz Drejer, dyrektor ZDiZ dodał, że oficer rowerowy na bieżąco reaguje na uwagi zgłaszane przez suwalczan oraz zadeklarował organizację przynajmniej dwóch otwartych spotkań oficera rowerowego z mieszkańcami Suwałk.

Andrzej Turowski z klubu „Łączą nas Suwałki” zapytał o przeznaczenie 59 mln zł, które Suwałki otrzymały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że są to najwyższe w podlaskiem dotacje na inwestycje drogowe otrzymane z RPO. Wszystkie inwestycje są już po przetargach. Ulicę Armii Krajowej na odcinku od Pułaskiego do Północnej ma wykonać firma Pribex do 21 sierpnia 2018 r. Przebicie ul. Leśnej do ul. Utrata chce wybudować oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe do 1 września 2018 r. Ta firma zamierza też przebudować ul. Sejneńską do 1 października 2018 r. Z kolei firma Pribex podjęła się budowy przebicia od ul. Sejneńskiej do ul Utrata z nowym mostem i tunelem. Ta inwestycja ma zakończyć się do 1 października 2018 r.

Wiesław Murawko z Bloku Samorządowego podziękował w imieniu mieszkańców za prace drogowe przy ul. Zastawie i Kawaleryjskiej i zapytał o budowę chodników przy ul. Lotniczej. Prezydent Suwałk poinformował, że w przyszłym roku priorytet będą miały inwestycje drogowe realizowane przy dofinansowaniu zewnętrznym, a będzie ich wyjątkowo dużo w Suwałkach. Zatem prace przy budowie chodników będą możliwe, przede wszystkim z wykorzystaniem pracowników Zarządu Dróg i Zieleni. Trudno powiedzieć w tej chwili, czy będą to prace przy ul. Lotniczej.

Zbysław Grajek z Platformy Obywatelskiej poprosił o informację o efektach akcji „Koperta życia”. Cz. Renkiewicz zapowiedział, że takie informacje zostaną zebrane i przedstawione radnym. Radny poprosił też o informację o funkcjonowaniu suwalskiej służby zdrowia po zmianach wprowadzonych przez rząd (DTS pisał o tym w poprzednim wydaniu). Prezydent Suwałk zapowiedział, że zwróci się do dyrektorów suwalskich szpitali oraz pogotowia ratunkowego o przedstawienie takich informacji radnym.

Przewodniczący Zdzisław Przełomiec zaproponował stworzenie zbioru suwalskich fotografii i innych materiałów archiwalnych dostępnych mieszkańcom w formie cyfrowej.

Prezydent Cz. Renkiewicz zadeklarował, ze przekaże tę propozycję do realizacji przez Muzeum Okręgowe, które ma takie zadania wpisane do swojego statutu.

Top