PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza Trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza Trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

  1. działki ozn. nr geod: 20039, 20050, 20059, 20587 o łącznej powierzchni 1,3858 ha, położone w Suwałkach przy ul. Studzieniczne, obręb nr 1, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,8764 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1291 ha, lasy na gruntach klasy V o pow. 0,3803 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 277 zł  (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem złotych).

Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).

  1. część działki nr geod: 32826 o powierzchni 0,9500 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 0,9500 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej  w Suwałkach z dnia 26.10.2016 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17.11.2016 r., poz. 4261 przedmiotowa działka zawiera się  w konturze o symbolu 79R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 190 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości   20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

  1. część działki nr geod: 31205 o powierzchni  1,4000 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4000 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt  złotych).

Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści  złotych).

Pierwszy przetarg na ww. działki odbył się w dniu 05 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Drugi przetarg na ww. działki odbył się 14 grudnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ jedna osoba wpłaciła wadium i nie stawiła się na przetarg.

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  23 lutego 2018 r. o godz. 10 00 w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1  w sali  nr  146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział  w Suwałkach do dnia  19 lutego  2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowych  informacji  dotyczących  przetargu  udziela  Wydział  Geodezji,  Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach  przy  ul. A. Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

28/2018

Top