PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki.

 1. działka ozn. nr geod: 30362/5 o powierzchni 3,4506 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Hugona Kołłątaja, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 3,4506 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/518/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 01 kwietnia 2014 r., poz. 1350 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 7R – tereny upraw rolnych z zakazem jakiejkolwiek budowy, za wyjątkiem infrastruktury technicznej celu publicznego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 380 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 138 zł (słownie: sto trzydzieści osiem złotych).

 1. działki nr geod: 31198, 31199, 31244 o łącznej powierzchni 8,7023 ha, położone w Suwałkach przy ul. Filipowskiej, obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,4386 ha, grunty orne klasy VI o pow. 8,2443 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0194 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  3 481 zł  (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych).

Wadium w wysokości  348 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem złotych).

 1. część działki nr geod: 31205 o powierzchni 0,3302 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3302 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 132 zł (słownie: sto trzydzieści dwa złote).

Wadium w wysokości 13 zł (słownie: trzynaście złotych ).

 1. działka nr geod: 34115/1 o powierzchni 1,3500 ha, położona w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,3500 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 540 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości 54 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote).

 1. działki nr geod: 24422/2, 24433/2 o łącznej powierzchni 2,2105 ha, położone w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej, obręb nr 10, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0480 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4360 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,5621 ha, nieużytki o pow. 0,1644 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 884 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery  złote).

Wadium w wysokości 88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych).

 1. część działki nr geod: 33771 o powierzchni 1,4872 ha, położonej w Suwałkach- Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4872 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania  z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 595 zł  (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).

 1. działki nr geod: 20465, 20467, 20566, 20478 o łącznej powierzchni 3,8375 ha, położone w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 1, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4761 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,6843 ha, grunty orne klasy VI o pow. 2,4713 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1842 ha, nieużytki o pow. 0,0216 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2009 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 08 stycznia 2014 r., poz. 101 działka o nr geod: 20566 położona jest w konturze o symbolu 16R/UE – teren rolniczy, proponowany do objęcia ochroną jako użytek ekologiczny. Dla pozostałych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 535 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści pięć złotych).

Wadium w wysokości 154 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote).

 1. działki nr geod: 20039, 20050, 20059, 20587 o łącznej powierzchni 1,3858 ha, położone w Suwałkach przy ul. Studzieniczne, obręb nr 1, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,8764 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,1291 ha, lasy na gruntach klasy V o pow. 0,3803 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 554 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery złote).

Wadium w wysokości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych).

 1. część działki nr geod: 32826 o powierzchni 0,9500 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy V o pow. 0,9500 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 17.11.2016 r., poz. 4261 przedmiotowa działka zawiera się  w konturze o symbolu 79R – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 38 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych).

 1. część działki nr geod: 31205 o powierzchni 1,4000 ha, położonej w Suwałkach, przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4000 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 560 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych).

 1. działka nr geod: 22617 o powierzchni 2,7914 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,3229 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,8844 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,5481 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R,ZN, 40R, ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 117 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemnaście złotych).

Wadium w wysokości 112 zł (słownie: sto dwanaście złotych).

 1. działka nr geod: 22603 o powierzchni 1,7947 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,5414 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0056 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,2477 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowana w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 39R, ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 718 zł (słownie: siedemset osiemnaście złotych).

Wadium w wysokości 72 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote).

 1. działki nr geod: 20446/1, 20446/2, 20448, 20872, 20873, 22579, 22580 o łącznej powierzchni 7,2139 ha, położone w Suwałkach, przy ul. Szwajcaria i ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego, obręb nr 1 i 4, sklasyfikowane jako lasy na gruntach klasy V o pow. 0,1861 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2383 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,0379 ha, grunty orne klasy VI o pow. 3,9858 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 1,7509 ha, nieużytki o pow. 0,0149 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 2699 działki o nr geod: 20446/1, 20446/2, 20448 położone są w konturze o symbolu 17R – tereny upraw rolnych. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej  w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 2009 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 08 stycznia 2014 r., poz. 101 działki o nr geod: 20872, 20873 położone są w konturze o symbolu 10R/KD – tereny rolnicze z alternatywną lokalizacją drogi ekspresowej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 działki o nr geod: 22579, 22580 położone w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 886 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych).

Wadium w wysokości  289 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 w sali  nr 26 (parter).

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza  1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:

wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział  w Suwałkach do dnia 02 października 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

 • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych  informacji  dotyczących  przetargu  udziela  Wydział  Geodezji,  Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach  przy  ul. A. Mickiewicza 1 pokój  nr 38,  telefon  87 562 80 38.

209/2017

Top