Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:

  1. oznaczona działką nr nr 12392 o powierzchni 0,1042 ha, położona w Suwałkach przy ul. 1 Maja, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045321/6. Istnieje duże prawdopodobieństwo, z uwagi na bliskość rzeki, że na działce jest być wysoki poziom wód gruntowych. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem inwestycji, wskazane jest przeprowadzenie badań geologicznych na koszt własny nabywcy. Na działce znajdują się drzewa. W przypadku kolidowania roślinności z planowaną inwestycją, nabywca usunie je na wniosek i koszt własny. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 4.1 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 158 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych).

Wadium: 15 800 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset złotych).

  1. oznaczona działką nr 12393 o powierzchni 0,1119 ha, położona w Suwałkach przy ul. 1 Maja, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045321/6. Istnieje duże prawdopodobieństwo, z uwagi na bliskość rzeki, że na działce jest wysoki poziom wód gruntowych. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem inwestycji, wskazane jest przeprowadzenie badań geologicznych na koszt własny nabywcy. Na działce znajdują się drzewa. W przypadku kolidowania roślinności z planowaną inwestycją, nabywca usunie je na wniosek i koszt własny. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 4.1 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2016 roku.

Cena wywoławcza: 169 000 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wadium: 16 900 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

–  wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 30 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;

  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

188/2018

Top