PEC otrzyma kolejne dofinansowanie, ale na tym nie koniec

PEC otrzyma kolejne dofinansowanie, ale na tym nie koniec

Jak się dowiedzieliśmy, PEC w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku przez NFOŚiGW – otrzyma kolejne dofinansowanie z unijnych funduszy, tym razem  na likwidację węzłów grupowych w mieście celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła.

Przypomnijmy, pierwszy projekt na przebudowę i termomodernizację sieci w mieście został uruchomiony w marcu br. Wartość projektu to kwota 16,1 mln zł, wartość dofinansowania – 7,2 mln zł.  Prace związane z realizacją tego projektu już ruszyły i są rozłożone na lata 2018-2020.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z NFOŚiGW na realizację projektu dotyczącego likwidacji węzłów grupowych. Wartość projekty to kwota 6,7 mln zł, wartość dofinansowania – 3,4 mln zł. W ramach tego projektu w latach 2018-2020 zostanie zlikwidowanych 12 węzłów grupowych w budynkach wielorodzinnych północnej części miasta w obrębie ulic: Moniuszki, Kowalskiego, Paca, Reja, Lityńskiego i Daszyńskiego, a zastąpi je 49 nowych węzłów indywidualnych wraz z budową instalacji w budynkach i nowych przyłączy do tych węzłów. Poprawi to efektywność dystrybucji ciepła, zmniejszenie strat ciepła oraz  jakość obsługi odbiorców ciepła. W efekcie natomiast prowadzi to do zmniejszenia produkcji ciepła i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W ramach działań prorozwojowych, prowadzonych przez spółkę miejską, na rozstrzygnięcie czeka jeszcze jeden wniosek złożony przez PEC  – dotyczący budowy instalacji spalania biomasy. Efekty konkursu mają być znane w miesiącu wrześniu br.

Kolejnym zadaniem, które stoi przed spółką jest konieczność dostosowania instalacji oczyszczania spalin funkcjonującej w Ciepłowni Głównej PEC na kotłach węglowych WR 25 do wymogów Dyrektywy Unii Europejskiej 2010/75/UE i Konkluzji BAT (przepis wykonawczy Unii Europejskiej) z lipca 2017 roku. Spółka podjęła decyzję o budowie w 2018 roku instalacji spełniającej w/w wymogi na jednym, najnowszym kotle węglowym WR 25.

Inwestycja wyłączona jest z możliwości dofinansowania z funduszy unijnych, ale istnieje możliwość ubiegania się o środki krajowe tj. pożyczkę z NFOŚiGW, z czego spółka skorzystała i złożyła  wniosek o udzielenie preferencyjnej pożyczki na ten cel. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej w NFOŚiGW. W wyniku tej inwestycji nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, przede wszystkim dwutlenku siarki S02, NOx  i pyłów.

Top