Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Gen. Z.  Podhorskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową  i Grabową w Suwałkach

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XXII/267/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17.08.2016 r. przyjęta została „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Gen. Z. Podhorskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową  i Grabową w Suwałkach”.

Jednocześnie informuję, że z jego treścią oraz pisemnym podsumowaniem dokumentu można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pok. nr 139  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 – 1600, od wtorku do piątku 730 – 1530.

Informację o przyjęciu projektu dokumentu umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (I piętro) oraz w prasie lokalnej.

277/2016

Top