OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2016 r., poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XX/233/2016 z dnia 25 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16‑400 Suwałki
w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
187/2016

Top