OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20.12.2018 r. znak: I.7011.08.04.2018.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Spokojnej wraz z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych oraz uzbrojenia terenu, kolidujących z budową ulicy,
 • budowę nowej jezdni o szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm dla kategorii ruchu KR1,
 • budowę zjazdów publicznych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu,
 • budowę obustronnych chodników ulicy,
 • budowę zatok parkingowych po obu stronach ulicy na 41 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
 • budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem latarni oświetleniowych,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę niekolizyjnego odcinka sieci telekomunikacyjnej,
 • regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
 • wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią

 oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1. budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:

a) przebudowy ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (działki nr 31416/3, 31416/1) w zakresie:

 • likwidacji istniejącego skrzyżowania z ul. Spokojną poprzez ustawienie krawężnika, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, uzupełnienia części jezdni nawierzchnią bitumiczną,
 • budowy nowego skrzyżowania z ul. Spokojną wraz z dowiązaniem wysokościowym ciągu pieszo-rowerowego,

2. budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (działka nr 31416/3):

1) budowy odcinka kablowej linii oświetleniowej z przestawieniem latarni oświetleniowej,

2) budowy sieci kanalizacji deszczowej,

3) budowy kanału technologicznego,

4) wykonania niekolizyjnego odcinka sieci telekomunikacyjnej,

5) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia technicznego,

3. budowy lub przebudowy zjazdów:

– utwardzenie dojazdów kostką brukową betonową gr. 8 cm do przyległych posesji, na działkach nr: 32999/13, 32999/11 (po podziale 32999/22 i 32999/24), 33007 (po podziale 33007/1 i 33007/3),

Inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach oznaczonych działkami nr: 32999/18, 32999/21 (działki w całości przeznaczone pod budowę ulicy ) i w części na działkach nr: 32999/17, 33007, 32999/11, 32999/19, 32999/20 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz budowy i przebudowy zjazdów, na nieruchomości oznaczonej działkami nr 31416/1, 31416/3 (ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655), 32999/11 (po podziale 32999/22 i 32999/24), 33007 (po podziale 33007/1 i 33007/3), 32999/13 (obręb 0009, Miasto Suwałki).

Numery działek podlegających podziałowi: 32999/17, 33007, 32999/11, 32999/19, 32999/20 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki)

Numery działek po podziale, wchodzące w granice projektowanego pasa drogowego ww. drogi: 32999/26, 33007/2, 32999/23, 32999/27, 32999/30 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki), według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 31330/29, 31329/24 (Obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego ww. drogi: 32999/18, 32999/21 (obręb nr 0009, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowana jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod.: 32999/18, 32999/21 (działki w całości przeznaczone pod projektowany pas drogowy ulicy) i działkami nr: 32999/26, 33007/2, 32999/23, 32999/27, 32999/30, (obręb nr 0009, Miasto Suwałki) po zatwierdzeniu podziału

oraz

elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowa i przebudowa zjazdów, na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 31416/1, 31416/3 (ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655), 32999/11 (po podziale 32999/22 i 32999/24), 33007 (po podziale 33007/1 i 33007/3), 32999/13 (obręb 0009, Miasto Suwałki),

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0009 Miasto Suwałki:

 • 32999/17 o pow. 0,3338 ha dzielona na działki: 32999/26 o pow. 0,0489 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32999/25 o pow. 0,2849 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 33007 o pow. 0,0376 ha dzielona na działki: 33007/2 o pow. 0,0051 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 33007/1 o pow. 0,0237 ha (w dotychczasowym władaniu) oraz 33007/3 o pow. 0,0088 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32999/11 o pow. 0,0168 ha dzielona na działki: 32999/23 o pow. 0,0077 ha (przeznaczona pod drogę gminną), 32999/22 o pow. 0,0062 ha (w dotychczasowym władaniu) oraz 32999/24 o pow. 0,0029 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32999/19 o pow. 0,0482 ha dzielona na działki: 32999/27 o pow. 0,0166 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32999/28 o pow. 0,0316 ha (w dotychczasowym władaniu),
 • 32999/20 o pow. 0,0716 ha dzielona na działki: 32999/30 o pow. 0,0010 ha (przeznaczona pod drogę gminną) i 32999/29 o pow. 0,0706 ha (w dotychczasowym władaniu)

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 138, także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

16/2019

Top